Knelpunten/disfuncties

Gerelateerde afbeelding

Ook ervaren veel organisaties een toenemende concurrentiedruk uit het buitenland. Staalbedrijf Corns IJmuiden bijvoorbeeld ondervindt grote internationale concurrentie van Japanse, Koreaanse en in toenemende mate Oost-Europese staalbedrijven. Daarnaast komen er door nieuwe technologieën kantoorruimte huren almere substituten voor haar producten beschikbaar. Onder die omstandigheden is het van levensbelang ‘Jean’ te zijn en het aantal managementniveaus en de overhead tot een minimum te beperken.
Bij verplattingsoperaties zijn twee vormen te onderscheiden, die wezenlijk van elkaar verschillen. Bij verplatting van het middenkader, zoals die heeft plaatsgevonden bij Aegon, Avéro Verzekeringen, Staalbedrijf Corus IJmuiden en bijvoorbeeld ook bij Douglas Aircraft Company, wordt het aantal managementniveaus in het middenkader teruggebracht. Bij verplatting van de top, kantoorruimte huren nijmegen zoals bij Elsevier, Akzo, NBM-Amstelland, Genera! Electric en ABB, worden bestuurslagen op divisieniveau in elkaar geschoven of geschrapt.
De disfuncties blijken voor de twee vormen van verplatting te verschillen. In het middenkader kunnen de volgende disfuncties de aanleiding vormen tot verplatting.
verplatting middenkader Knelpunten als aanleiding voor verplatting middenkader: problemen met marktgerichtheid en coördinatie; te sterke scheiding tussen beleid en uitvoering; te weinig ondernemerschap en resultaatgerichtheid; weinig kansen voor het ontwikkelen van integrale managementvaardigheden; bureaucratische, rolgerichte cultuur.
verplatting van de top Knelpunten als aanleiding voor verplatting van de top: gebrek aan kantoorruimte huren amsterdam commitment voor realisatie van plannen; moeizame afbakening van taken en bevoegdheden; dure concernstaf en overlegvormen; elkaar bezighouden in de top; overmatige toetsdrang; vertraging in de besluitvorming.
Disfuncties in het middenkader hiërarchie als De hiërarchie is als coördinatiemiddel voor veel organisaties te duur en te traag geworden. coördinatiemiddel De veranderingen in de markt kunnen niet snel genoeg intern worden vertaald. Om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen heeft de organisatie meer tijd nodig dan de concurscheiding tussen beleid rentie, maar ook de levertijden zijn te lang. Door een te sterke scheiding tussen beleid en uitvoering uitvoering ontstaat het gevaar dat de organisatie altijd achter de feiten aanloopt en zich moeilijk aanpast aan de veranderde kantoorruimte huren rotterdam omgeving. Staalbedrijf Corus IJmuiden vond dit een van de belangrijkste redenen om de besturing van de organisatie te wijzigen. Na de wijziging van de productieorganisatie werd de levertijd drastisch verkort.

Organiseren van denkwerk

Gerelateerde afbeelding

Organiseren van denkwerk kennismanagement in Er zijn met andere woorden meer hardleerse dan lerende organisaties. Kennismanagement enge Zin (in enge zin) bergt het gevaar in zich dat veel kennis wordt vastgelegd over opgeloste problemen, vooral als dit sterk wordt aangezet vanuit de kantoorruimte huren almere informatietechnologie (IT). Veel minder gaat het dan over denkteclmieken die voor oplossing zijn gebruikt, laat staan over nieuwe technieken. Leren moet eigenlijk altijd aanzetten tot verbeteren van denkkracht en denkvaardigheden (in een ‘double-loop’ cyclus). Een ‘logistieke’ benadering van kennismanagement leidt er slechts toe dat dingen (inmiddels veelal met behulp van IT) goed worden beschreven en vastgelegd. Dat nu gaat aan de essentie van leren voorbij. kennismanagement in In de ruimere opvatting van ‘organiseren van denkwerk’ wordt de kantoorruimte huren nijmegen opvatting afgewezen ruime zin dat kennis een vierde productiefactor is, zoals informatici dit al vroeg stelden (en later ook Weggeman, 1996/ 1 997). In een meer organisatiekundige opvatting wordt uitdrukkelijk gesteld dat kennis en informatie besloten liggen in de factor arbeid en het hier in het bijzonder gaat om kennis en de informatie in het hoofd van de werker. Kennis en informatie los van mensen, bestaat in deze opvatting niet, hoogstens gegevens of data (en die kan men eventueel tot de factor grondstoffen rekenen, zo wordt dan wat cynisch gesteld.
Werken zal steeds meer kantoorruimte huren amsterdam gaan samenvallen met denken; werk wordt in hoge mate denkwerk. Derhalve zal de toekomstige taak van leiders en managers dan ook wel meer omvatten dan organiseren van denkwerk kennismanagement alleen, het zal vooral gaan om organiseren van denkwerk. Waar dit niet wordt (h)erkend en waar de hiervoor genoemde belemmeringen en verbeteraspecten worden onderschat of genegeerd, daar zal ook kennismanagement niet helpen. Onder andere daardoor is er van kennismanagement kantoorruimte huren rotterdam tot nu toe zo weinig terechtgekomen en lijkt het welhaast een obsessie te zijn (Bügel, 1997). De waardetoevoeging in organisaties ontstaat door persoonsgebonden kennis en expertise. En juist de (traditionele) hiërarchische organisatiecultuur, sociale codes, promotie- en beloningssystemen staan het met elkaar uitwisselen en delen van kennis in de weg.

Omgaan met de pers

Gerelateerde afbeelding

Wees menselijk. Meld het slechte nieuws snel en volledig. Leg uit hoe u het probleem gaat aanpakken. Vertel de waarheid. Wie zwijgt bekent schuld. ‘Geen commentaar’ is zo ongeveer het domste wat u kunt zeggen. Geef altijd de reden waarom u een vraag niet kunt beantwoorden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw eigen kantoorruimte huren almere mensen nog niet ingelicht zijn, of dat u zelf de feiten nog niet kent. Als u het antwoord niet weet, geef dat dan toe en zeg dat u erachter zult proberen te komen. Zorg dat er een documentatiepakket klaarligt voor de pers met informatie en foto’s. Centralisatie van de informatiefunctie is belangrijk. Stel één woordvoerder aan. Wanneer er meerdere woordvoerders zijn, zorg dan voor een goede coördinatie kantoorruimte huren nijmegen met betrekking tot de verklaringen die afgelegd worden, om er zeker van te zijn dat iedereen ‘dezelfde taal spreekt’. Geef uw eigen personeel duidelijk instructie dat zij alle vragen door moeten spelen naar de aangewezen woordvoerder. Wijs een centrale plek aan die kan dienen als perscentrum waar de journalisten kunnen werken en van waaruit zij informatie kunnen vergaren.
Bron: D. ten Berge, De eerste 24 uur. Handboek voor crisismanagement. Tirion, Baarn, 1 989
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
Samenvatting
Organisaties en managers opereren nooit in het luchtledige, maar altijd binnen een maatschappelijke omgeving. Een organisatie kan alleen blijven bestaan als zij producten of kantoorruimte huren amsterdam diensten aan de omgeving levert, welke die omgeving in zich op wil nemen. Zo hebben allerlei omgevingsfactoren hun invloed op organisaties. Bij deze omgevingsfactoren is een onderscheid te maken tussen partijen en situaties. Verschillende partijen en participanten leveren als belanghebbenden een bijdrage aan het voortbestaan van de organisatie. In ruil daarvoor willen zij een beloning. Er zijn omgevingsfactoren, waarop een individuele organisatie geen invloed kan uitoefenen; dit zijn de krachten en ontwikkelingen in de macro-omgeving. De macro-omgeving is in kaart te brengen via de volgende factoren: demografische, economische, technologische, sociaal-maatschappelijke, politieke, ecologische, markt-en bedrijfstakfactoren. Voorts zijn er enkele relevante trends in de omgeving die van invloed zijn, zoals internationalisering van markten, verkorting van kantoorruimte huren rotterdam levenscycli, strategische samenwerking en netwerkorganisaties duurzaam ondernemen, ‘unbundling’, ‘rebunding’ en industriële transformatie. Internationalisering van activiteiten heeft voor individuele organisaties tot gevolg dat zij opereren binnen verschillende nationale culturen. Nationale culturen hebben hun invloed zowel op het dagelijks functioneren als op de organisatiestructuur.

Corporate governance

Gerelateerde afbeelding
Corporale governance betreft de regeling van een aantal met elkaar samenhangende aspecten van leiding, toezicht, organisatie en positie van belanghebbenden die het beslissen over en bereiken van doelstellingen van in het bijzonder (grote) beursondernemingen bepalen. Ook de belangen van werknemers, consumenten, leveranciers, regio en milieu worden hierbij erkend als relevante aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden in de bepaling en uitvoering van het beleid van een onderneming. Medezeggenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn hierbij vanuit een breed en kantoorruimte huren almere gedifferentieerd belang srakeholders·model van een onderneming in het zogenaamde ‘stakeholders-model’ uitdrukkelijk inbegrepen. De aandacht voor ‘corporale governance’ dient te bevorderen dat toezichthoudende organen zodanig functioneren dat zij de belangen van de verschillende ‘stakeholders’ dienen, waarbij deze toezichthoudende organen zoveel mogelijk ook vrij kunnen beschikken over informatie die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun kantoorruimte huren nijmegen functie. Als in het kader van ‘corpora te governance’ wordt gelet op rechten en plichten van beschermingsconsrrucries aandeelhouders, de beschermingsconstructies, de transparantie van de corporate governance en de bestuursstructuur, dan scoort Nederland in vergelijkend onderzoek slecht in een selectie van zes Europese landen. In dit onderzoek waren de grote Nederlandse kantoorruimte huren amsterdam beursfondsen uit de AEX-index betrokken. Het Verenigd Koninkrijk komt als het beste uit de bus. Zweden en Frankrijk delen de tweede plaats. Dan volgen België, Duitsland en hekkensluiter Nederland. De laatste plaats heeft ons land te danken aan de opeenstapeling bij veel AEX-fondsen van constructies die ‘één aandeel, één srem’ het principe van ‘één aandeel, één stem’ doorbreken en aan het grote aantal bescherbeschermingsconsrrucries mingsconstructies waardoor overnames sterk worden bemoeilijkt. EU-Richtlijn Naar verwachting kantoorruimte huren rotterdam zal de dertiende EU-Richtlijn inzake overnamebiedingen hier niet
veel in veranderen. Deze Richtlijn heeft namelijk geen gevolgen voor het Nederlandse zogenaamde structuurregime, prioriteitsaandelen en certificaten.