De ontwikkeling van succesvolle producten

Gerelateerde afbeelding

Zo snel mogelijk de middelen terugverdienen vanuit de markt Dit is alleen mogelijk indien middelen zijn aangewend voor de ontwikkeling van succesvolle producten.
B Inventiever zijn dan de concurrentie (competitive innovation) Bij deze tweede methode om de strategie intent te realiseren gaat het erom het vermogen te ontwikkelen om vanuit een andere invalshoek te kijken naar producten, markten, concurrentie en de aanwending van middelen. De marktleiders zullen moeten worden uitgedaagd door ondernemingen die het ondernemerschap op een andere manier inhoud weten te geven. De manier om de concurrentie voor te blijven is het scheppen van de ene business na de andere (competitive space), en dit sneller en intensiever doen dan de concurrentie. Hiervoor is het van groot belang diepgaand inzicht te hebben in de behoeften en levensstijlen van de kopers van vandaag en morgen. Voor het op de markt zetten van innovatieve producten is het onvoldoende om alleen te luisteren naar wensen van de afnemers. Immers enkele de-T Figuur 2.31 Bij de Van Geel Groep wordt het profiel van een aan te kopen bedrijf op dat van de eigen onderneming gelegd. Snel wordt zo zichtbaar ofd e twee bij elkaar passen. Decennia geleden was er ook geen behoefte aan cd-spelers, walkmans enzovoort. Het gaat erom de consumenten daarheen te leiden waar ze naar toe willen, voordat ze zich dat zelf vergaderruimte haarlem realiseren. Duidelijk is dat traditioneel marktonderzoek hiertoe tekort schiet. Alleen ondernemingen die erin slagen werkelijk nieuwe markten te scheppen en deze te domineren zullen succesvol zijn.
C De onderneming niet zien als een portfolio van product/markt-combinaties maar als een portfolio van core competences, die moeten worden uitgebouwd De derde methode om het strategie intent te realiseren is door de onderneming te beschouwen als een optelsom van care competences. Hieronder wordt verstaan een collectief leerproces, met als doel verschillende productievaardigheden te coördineren en productiemogelijkheden te integreren.

Partijen

Gerelateerde afbeelding

De omgeving van een organisaties bestaat uit verschillende partijen en omgevingsfactoren. Partijen beïnvloeden organisaties, maar zijn ook zelfbeïnvloedbaar. Omgevingsfactoren beïnvloeden de organisatie indirect en zijn slechts in beperkte mate te beïnvloeden. De belangrijkste partijen, waarmee een organisatie geconfronteerd wordt, zijn: afnemers, leveranciers, concurrentie, vermogenverschaffers, werknemers, belangenbehartigingsorganisaties, overheidsinstellingen en media. Vervolgens zijn de belangrijkste omgevingsfactoren aan de orde geweest. Met betrekking tot de factor milieu is stilgestaan bij het Nationaal Milieubeleidsplan en de milieuzorg binnen organisaties. Technologische ontwikkelingen vormen vaak een motor van de economie. Van belang daarbij is de ontwikkeling van de informatietechnologie en de invloed daarvan op verschillende aspecten van het functioneren van organisaties. Veranderingen in de omvang, samenstelling en flexplek utrecht groei van de Nederlandse bevolking zijn demografische factoren waar organisaties de komende jaren sterk rekening mee zullen moeten houden. Economische factoren bepalen in belangrijke mate het succes van organisaties. Hierbij spelen naast nationale ook internationale factoren een rol. Aandacht is besteed aan het nieuw gesloten GATT-akkoord. De overheid heeft vanuit haar politieke verantwoordelijkheid de taak het economisch leven te sturen. Vanwege de Europese integratie echter komt steeds meer politieke macht en verantwoordelijkheid buiten onze nationale grens te liggen. Ten slotte is stilgestaan bij een viertal wereldscenario’s, die opgesteld zijn door het Centraal Planbureau. Tevens zijn de scenario’s vertaald naar mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.
45

Financieel beleid

Gerelateerde afbeelding

Het financiële beleid van de gemeente kent drie aspecten: de begroting, de rekening en de belastingen.
Begroting De begroting van de gemeente is het instrument bij uitstek waarmee een volledig beeld wordt gegeven van het voorgenomen gemeentelijke beleid en waarmee een afweging tussen de verschillende taken en activiteiten kan plaatsvinden. Daartoe bepaalt art. 189 Gemw dat de raad jaarlijks voor alle taken en activiteiten de bedragen op de begroting brengt die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen (inkomsten) die daarvoor naar verwachting kunnen worden aangewend. Om de raad in staat te stellen zijn verantwoordelijkheid voor de eigen financiële huishouding waar te maken, schrijft art. 190 Gemw voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks aan de raad naast de ontwerpbegroting en een meerjarenraming voor ten minste de eerstvolgende drie jaar een nota betreffende de financiële toestand van de gemeente overleggen. De begroting moet voor 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar (dit is het kalenderjaar) worden vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten worden flexplek utrecht gezonden (art. 191 Gemw). Wanneer de begroting in evenwicht is en voor 15 november aan Gedeputeerde Staten is toegezonden, is geen goedkeuring door Gedeputeerde Staten nodig (art. 203 Gemw). Is de begroting niet in evenwicht, dan moet de be
62 2 Staatsrecht algemeen
groting wel worden goedgekeurd. Wanneer de begroting aan goedkeuring is onderworpen, mogen Gedeputeerde Staten alleen de goedkeuring weigeren wegens strijd met het recht of met het algemeen financieel belang (art. 206 Gemw).
Rekening Na afloop van het begrotingsjaar stelt de gemeenteraad de rekening vast (art. 198 Gemw), en wel voor 15 juli van het jaar volgend op het dienstjaar, en stuurt deze aan Gedeputeerde Staten (art. 200 Gemw). Voor Gedeputeerde Staten vervult de rekening een functie binnen het begrotingstoezicht. Vermeldenswaard is nog het volgende: De raad kan uitgaven die burgemeester en wethouders niet rechtmatig hebben gedaan, buiten de rekening laten (art. 198 Gemw); voor dergelijke uitgaven zijn de leden van het college die aan die uitgaven hebben meegewerkt, ieder voor een gelijk deel jegens de gemeente aansprakelijk (art. 201 Gemw). · Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het college van het daarin verantwoorde financieel beheer (art. 199 Gemw). Wanneer de raad de voorgelegde rekening niet (behoorlijk) vaststelt, moeten burgemeester en wethouders de rekening naar Gedeputeerde Staten sturen, die de rekening dan vaststellen (art. 201 Gemw).
Belastingen De drie belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente zijn: de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de specifieke uitkeringen die bestemd zijn voor specifieke taken en de eigen inkomsten. De eigen inkomsten worden hoofdzakelijk verkregen uit belastingen, retributies (rechten) voor verleende diensten, gebruik van gemeentelijke bezittingen en tarieven voor leveringen. Alles bijeen liggen de eigen inkomsten van de gemeente op circa 10% van de totale inkomsten. De Gemeentewet bepaalt in art. 216 t/m 229 welke belastingen en retributies de gemeente kan heffen en welke regels daarbij gelden. Art. 230 t/m 25 7 Gemw gaan vervolgens over de heffing en invordering.
Volgens art. 216 Gemw besluit de raad tot het invoeren, wijzigen en afschaffen van gemeentelijke belastingen. Hij stelt daartoe een belastingverordening vast, waarin wordt vastgelegd wie de belastingplichtige is, waarover of waarvoor de belasting moet worden betaald, het tarief van de belasting en het tijdstip van ingang van de heffing.

Staten-Generaal

Gerelateerde afbeelding

Het parlement, de Staten-Generaal geheten, bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer, waarvan de laatste verreweg de belangrijkste is. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk (art. 50 Gw). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden, de Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. De zittingsduur is vier jaar (art. 52 Gw). In deze subparagraaf komt het volgende aan de orde. De leden van de Kamers worden op verschillende manieren gekozen. Zij mogen naast hun functie als Kamerlid sommige andere functies niet uitoefenen. De taken en bevoegdheden van de Kamers zijn tweedeledig: medewetgevend en controlerend. Aan de orde komt ook de werkwijze van de Kamers.
Actief en passief kiesrecht Het actief kiesrecht is het recht om zelf het kiesrecht uit te oefenen. De leden van de Tweede Kamer worden gekozen door Nederlanders, die een minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Uitgesloten van het kiesrecht is: degene die is veroordeeld tot vergaderruimte haarlem een gevangenisstraf van minstens een jaar en bij de veroordeling tevens is ontzet uit het kiesrecht; degene die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke stoornis onbekwaam is rechtshandelingen te verrichten (zie art. 54 Gw).
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten. De verkiezingen worden gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van Provinciale Staten (art. 55 Gw).
2.2 Organen van de Nederlandse staat 35
De verkiezingen van de Staten-Generaal vinden plaats volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Volgens dit stelsel worden alle stemmen die op een kandidaat van een lijst in het gehele land zijn uitgebracht, opgeteld. Een kandidaat die het aantal stemmen van de kiesdeler (dit is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels) heeft gehaald, is gekozen.
Verkiesbaar (passief kiesgerechtigd) zijn eveneens alle Nederlanders die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en hiervan niet zijn uitgesloten (art. 56 Gw).
Onverenigbare betrekkingen Een aantal functies is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Kamer (zogenoemde incompatibiliteiten). Onder meer is het niet mogelijk tegelijkertijd Kamerlid en minister of staatssecretaris te zijn (art. 5 7 lid 2 Gw). Een kortdurende uitzondering op deze hoofdregel is geformuleerd in het derde lid van art. 5 7 Gw: ‘Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.’ Evenmin is het mogelijk om gelijktijdig lid van beide Kamers te zijn (art. 57 Gw). In het algemeen wordt het lidmaatschap van de Tweede Kamer beschouwd als een volledige dagtaak. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een nevenfunctie.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

De vierde dimensie is een boek geworden waarin toeval, fantasie, werkelijkheid en hoop dwars door elkaar heenlopen. Het verhaal greep me naar de keel. In de loop van het verhaal ben ik onderzoek gaan doen naar wetenschappen die me eerst nauwelijks interesseerden. Daarbij werd het voor mij steeds duidelijker dat de wijze waarop we met de wereld omgaan niet langer houdbaar is. De ongebreidelde hebzucht moet stoppen, zodat de mensheid zichzelf uiteindelijk niet vernietigt. De aarde kan volgens wetenschappers niet meer dan negen miljard mensen herbergen en zeker niet als we zo extreem consumeren als in de westerse wereld gewoon is. We worden gedwongen om anders met elkaar en met moeder aarde om te gaan om als mensheid te kunnen overleven. De toename van natuurrampen is slechts een voorbode van wat ons nog te wachten staat. Om een nieuwe aarde te realiseren, moet ons financiële systeem omver worden gegooid en moet het recht om geld te scheppen weer bij democratisch gekozen overheden komen te liggen. De macht over het financiële systeem moet worden teruggegeven aan mensen, zodat zij weer zeggenschap krijgen over flexplek utrecht hun eigen geld. Zo kan het overheidsbudget worden gebruikt voor zorg, onderwijs en armoedebestrijding in plaats van rentebetalingen en aflossingen van onoplosbare overheidsschulden. Niet voor niets kwam John F. Kennedy tijdens het schrijven van dit boek prominent in beeld. Hij was de president die in 1963 al de verandering in ons systeem had willen inzetten. Hij wilde met Executive Order no. 11110 uit 1963 de macht om geld te scheppen weer terug bij de overheid leggen in plaats van bij de private onderneming de FED. Een van de theorieën luidt dat hij juist hierom is vermoord. Hoe logisch deze verklaring ook is, deze complottheorie is om duistere redenen nooit verder onderzocht door de FBI.

De Amerikaanse pers

Gerelateerde afbeelding

“Je hebt het mis Nick,” zegt de professor. “De FED heeft wel degelijk direct of indirect iets met zijn moord te maken. Dat is mijn conclusie. Luister, president John F. Kennedy waarschuwde op 27 april 1961 in een toespraak tegenover de Amerikaanse pers voor het bestaan van geheime genootschappen in Amerika en in Europa, die op de achtergrond de financiële touwtjes in handen hebben en zich boven de wet wanen. Hij noemde geen namen, maar hij doelde op een genootschap bestaande uit de meest vermogende families, dat de llluminati wordt genoemd. Deze schatrijke families maken op de achtergrond de dienst uit in het bankwezen. Niet alleen het bankwezen, maar ook over de militaire industrie hebben zij controle en toezicht. De llluminati streven naar een nieuwe wereldorde, waarin de politieke, militaire en financiële macht volledig in hun handen terechtkomt. Om hun doel te realiseren, hebben ze naast de wapenindustrie een aantal belangrijke organisaties in handen. Een van de instituten die volledig onder controle van de llluminati staat, is de Amerikaanse Centrale Bank, oftewel de Federal Reserve (FED). De eigenaar van de Amerikaanse Centrale Bank is niet de overheid, maar zijn de banken.” “Is John F. Kennedy door de illuminati, vermoord?” “Dat is voor mij een meer dan plausibele verklaring,” zegt de professor. “De llluminati hadden namelijk bedrijfsruimte utrecht een sterk motief om de president te vermoorden, omdat hij hen met Executive Order nummer 11110 buitenspel wilde zetten. De macht van de FED zou zo worden verbroken en de llluminati zouden de controle over het geldsysteem in het belangrijkste land ter wereld verliezen. Vervolgens hebben zij naar mijn overtuiging Lee Harvey Oswald ingehuurd om hem daarna weer door een andere moordenaar te laten ombrengen. Zo maakten ze van de moord op John F. Kennedy een groot mysterie, waar tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid over bestaat.” “Hoe is de FED dan ooit aan de macht gekomen?” vraag ik.

Vormen van synchroniciteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Boven de voordeur is een transparante plastic plaat tegen de gevel geschroefd. Naast een aantal Japanse tekens staat in witte letters “Basho” gegraveerd. Ik ben op de juiste plaats door de taxi afgezet, maar ik heb nog geen enkel idee wat het plan van de professor is. Als ik binnenkom, zit Roy Markowitz aan een laag tafeltje in de hoek te wachten. Een Japanse vrouw, prachtig gekleed in traditionele kleding, brengt me naar het tafeltje. “Goedenavond, wat een bijzondere locatie,” zeg ik. “Het is ook een bijzondere avond,” antwoordt de professor. Zijn woorden maken me nieuwsgierig. We bestellen beiden een saki. “Hoe kon ik vandaag in slechts twee stappen twintig jaar verder in de tijd zijn met mijn gedachten?” “Dat heeft allemaal met synchroniciteit te maken,” antwoordt de professor. “Synchroniciteit is de taal van de vierde dimensie. Het begrip ‘synchroniciteit’ is ooit door bedrijfsruimte utrecht de Zwitserse psychiater Carl Jung bedacht. Hij had in zijn praktijk een cliënt die hem op de bank vertelde over haar droom, waarin een gouden scarabee was verschenen. Juist op dat moment tikte er een goudkleurige tor op het raam. Carl Jung pakte de goudkleurige tor van de vensterbank en overhandigde deze aan de vrouw. Terwijl ze altijd stug en ontoegankelijk was geweest, opende ze zich nadat ze de tor had gekregen en vond ze uiteindelijk de weg naar genezing. Het hele voorval zette Carl Jung aan het denken en opende zijn bewustzijn voor de vierde dimensie. Zo maakte hij in de jaren vijftig veel van dit soort voorvallen mee, die hij de naam synchroniciteit gaf. Hij noemde synchroniciteit of zinvol toeval de taal van de vierde dimensie en deed er meer onderzoek naar. De meest voorkomende vormen van synchroniciteit zijn toevallige gebeurtenissen en geheime boodschappen. Daarnaast heb je mensen die op je pad komen zodra het zinvol voor je is. Onder deze vorm van synchroniciteit valt bijvoorbeeld het fenomeen om aan iemand te denken, terwijl die persoon je even later belt. Maar ook gebeurtenissen die je overkomen net op het moment dat je ze nodig hebt, zijn een vorm van synchroniciteit, zoals: telepathie, zuiver weten en met je gedachten en ziel door de tijd en ruimte kunnen reizen. Mensen die je ontmoet, hebben soms onbewust een boodschap voor je, die je vanzelf leert zien en leert herkennen als je toegang hebt tot de vierde dimensie.

IC Farben

Gerelateerde afbeelding

De bewaking is gelukkig niet zo strikt en ik zie enkele jongeren terug naar de ouderen lopen. “Lopen jij, ” fluistert een man naast me en ik loop onopvallend terug naar de ouderen. Voor de derde keer redt een ander met zijn advies bij toeval mijn leven. De telling blijkt helaas niet te kloppen en deze moet opnieuw gebeuren. Dokter Mengele is een plichtsgetrouwe man en zal en moet precies vierhonderd jonge mannen hebben. Hij begint helemaal opnieuw met selecteren en deze keer blijf ik bij de ouderen staan. Een andere jongen heeft mijn plaats ingenomen. Mijn overleven is zijn dood geworden. Hoe bizar kan het leven lopen! Een week later wordt mijn leven voor de vierde keer per toeval gered. Een apotheker, die in Auschwitz dienst heeft en die een dorpsgenoot en vriend van mijn vader was, helpt mij door mij te selecteren om werk te doen voor IC Farben. Dankzij hem word ik op transport gezet naar Gleiwitz in Polen om daar te
werken voor IC Farben. Dit is een chemisch bedrijf dat synthetische olie en rubber maakt voor de oorlogsmachine van Adolf Hitler. Het is zwaar werk, maar ik word niet meer geslagen. Mijn taak is cementzakken van de treinwagons afladen en deze de fabriek in te dragen Het is zwaar werk met weinig voedsel. Maar alles is beter dan de hel in Auschwitz, die ik zeker niet had overleefd.
Auschwitz wordt in januari 7 945 door het Russische leger ingenomen. Om alle sporen uit te wissen, besluiten de Duitsers om net voor de bevrijding de gevangenen die nog in leven bedrijfsruimte utrecht zijn, af te voeren. Deze vluchtpogingen komen later bekend te staan als de dodenmarsen. Velen van mijn vrienden overleven de dodenmarsen niet. Gelukkig begeeft mijn lijf het niet, waardoor ik pas in april 7 945 word bevrijd als de sterk uitgedunde karavaan met gevangenen op een Amerikaanse legereenheid stuit. Mijn sterke lijf heeft me gered, terwijl veel van de overlevenden van de hel van Auschwitz alsnog door de uitputting zijn bezweken. Met de bevrijding stopt het dodental niet. We worden door de Amerikanen zo goed ontvangen, dat velen van ons alsnog sterven aan een overdaad aan voedsel, die tot onze beschikking staat en die onze uitgeteerde lichamen niet kunnen verwerken. Na maanden van ontberingen en honger zijn we geobsedeerd door het aangeboden voedsel en grijpen we elke kans aan om onze maag vol te proppen. Ik breng twee weken op het toilet door: aan de ene kant zit ik de hele dag voedsel te proppen, maar aan de andere kant komt het er direct weer uit. Mijn spijsvertering is totaal ontregeld.

De fanatieke gezichtsuitdrukking

Gerelateerde afbeelding

Nancy heeft haar telefoon opgeborgen en praat honderduit over het onderwerp dat merkbaar dichtbij haar hart ligt. Ik hoef haar niets meer te leren over congruent communiceren vanuit hoofd, hart en buik, met zoveel passie praat ze over haar onderwerp. Zij is het type vrouw dat een paard alleen al met haar oogopslag in beweging kan brengen. Zo kom ik te weten dat de vraag hoe de mens het geluk en daarmee zijn bestemming vindt, wetenschappers al eeuwen bezighoudt. ‘Ik denk, dus ik besta’ is een veel geciteerde uitspraak van Descartes. Hoewel hij daarmee in filosofische zin iets heeft willen zeggen over de essentie van ons ‘zijn’, is zijn gedachtegoed de basis van de ik-gerichte maatschappij waarin we vandaag de dag leven. Volgens Nancy is het hoog tijd voor een verandering van dit inzicht! De mens is een sociaal wezen en we
hebben elkaar nodig om te kunnen groeien en om zin te geven aan ons bestaan. Dat besef is nog niet bij iedereen doorgedrongen. Ik leer dat uit recent psychologisch onderzoek is gebleken dat het najagen en bezitten van geld niet gelukkig maakt. Dat hoeft ze mij niet meer te leren. Geld maakt het leven hooguit gemakkelijk. Wie vermogend is, heeft vrijheid en economische zekerheid in handen. Toch kent bedrijfsruimte utrecht iedereen het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’. Sterker gesteld: ik ben daar het levende bewijs van. Zo is gebleken dat activiteiten waarbij mensen actief zijn op het sociale en spirituele vlak meer vervulling en geluk opleveren. Nancy weet haar visie mooi te verpakken in woorden die me raken. Er is geen interruptie mogelijk in de stortvloed van woorden die ik over me heen krijg. Ik leer dat het geluksgevoel ontstaat door onderlinge verbondenheid. Eigenlijk is het heel eenvoudig: we zijn allemaal afkomstig uit dezelfde bron. Onze oorsprong is dus zuiver, als de facetten van een grote diamant. Wat ons onderling verbindt, zijn de liefde, de compassie en het respect voor elkaar. We moeten leren leven vanuit het besef dat alles met alles samenhangt. Dan stoppen we met de aarde te bevuilen, omdat we inzien dat het juist diezelfde aarde is die ons voedt. Ik merk aan de fanatieke gezichtsuitdrukking van Nancy dat de kern van haar boodschap aanstaande is: steeds meer groeit het besef dat de natuur niet ten dienste van de mens staat om het maar vrij en oneindig te kunnen verkwisten. Is het niet bizar dat juist de mens, die zichzelf als het intelligentste wezen van de schepping beschouwt, als enige soort op aarde probeert om zijn leefomgeving aan zichzelf aan te passen in plaats van andersom? Van de eindeloze jacht op meer, meer en nog eens meer wordt niemand gelukkig,

“Het niets”? Bestaat dat wel?

Gerelateerde afbeelding

Wat betekent eigenlijk “het niets”? Bestaat dat wel? Het is opmerkelijk helder in mijn hoofd en ik begin de vraagstelling logisch te beredeneren. Stel dat ik een steen neem en deze steen halveer. De ene helft gooi ik weg en de andere helft houd ik over. Dan heb ik nog steeds een stuk steen in mijn handen. Stel eens dat ik de steen oneindig vaak achter elkaar halveer en elke keer een helft behoud en de andere helft wegdoe. Volgens mijn redenering heb ik na het oneindige halveren nog altijd iets over, want de helft van iets kan niet niets zijn. Hoe klein het deeltje steen ook is, het wordt nooit nul. Dat betekent volgens mij dat er ooit iets moet zijn geweest, waaruit de wereld met al het leven is ontstaan. Anders was er niets geweest. Er kan volgens mij niet iets ontstaan vanuit het niets, tenzij je in het scheppingsverhaal gelooft. Maar ook daar was er iets, namelijk God. Dat betekent dus dat wij voortkomen vanuit een iets, wat dat ook is. Ik ben tevreden met deze logische redenering en ben benieuwd wat Renard daar morgen op weet te zeggen. Zachtjes schud ik neuriënd mijn hoofd heen en weer, terwijl ik door het kleine raam naar buiten kijk. Deze tik heb ik overgehouden uit mijn jeugd. Het was mijn manier om in slaap te vallen. Als ik alleen ben, doe ik het nog geregeld. Het moet beaamd worden dat het vandaag een bijzondere dag was; ik heb een onderzoeksreis aangeboden gekregen, maar ik ben er nog niet helemaal uit of ik op het verzoek van Renard in moet gaan. Aan de ene kant trekt een reis naar de Verenigde Staten me sterk aan, maar aan de andere kant begrijp ik nog steeds niet wat Renard precies van me wil. En de vraag over het ontstaan van het alles uit het iets of uit het niets heeft zijn intenties niet veel duidelijker gemaakt. Met de overtuiging dat ik morgen het antwoord op de vraag van Renard weet, val ik in een diepe slaap; gelukkig dit maal zonder de hulp van mijn slaapvriendjes. Ik droom heel helder.
Op een regenachtige herfstochtend ben ik om half zes klaarwakker. Hoewel het buiten nog donker is, sta ik op en loop naar de badkamer. Aan het mooie moderne sanitair is te zien dat ik maatschappelijk geslaagd ben. Ik kijk in de spiegel en schrik van het vermoeide gezicht dat me aanstaart. Het jarenlange zwoegen heeft mijn gezicht getekend en de vermoeidheid is ervan af te lezen. Terwijl ik in de badkamer ben, hoor ik de brievenbus klepperen. Vreemd, de ochtendkrant heb ik een half jaar geleden al opgezegd. In mijn ochtendjas loop ik naar de brievenbus buiten en daar vind ik een dubbelgevouwen wit brieije. Ik vouw het nieuwsgierig open en lees dat om exact zes uur in de ochtend een bus mij thuis komt ophalen. Ik loop naar binnen en in de gang zie ik op de klok dat het een paar minuten voor zes uur is. Ik ren naar bedrijfsruimte utrecht boven en kleed me snel aan. Als ik weer beneden kom, staat er inderdaad een zwart geblindeerd busje met een ronkende motor op straat te wachten. Ik open de voordeur, maar twijfel. De chauffeur met zwarte pet wenkt me. Ik stap in de zwarte bus met allemaal voor mij onbekende mensen. Niemand zegt wat en ze staren me uitdrukkingsloos aan. De bus trekt ronkend op en zonder ook maar één keer te stoppen, rijden we de stad uit het platteland op. In de ochtendschemering kijk ik naar het mistroostige landschap in de ochtendnevel. Ik sukkel in de hobbelige bus weg. In mijn slaap ontmoet ik mijn twintigjarige ik, jong en gretig, zoals ik destijds was.