Fase 2: ontwikkelingsfase

Gerelateerde afbeelding

Pas als de eerste fase van het besluitvormingsproces is afgesloten met een duidelijke en zo volledig mogelijke probleemstelling, kan de vraag aan de orde komen wat er zoal gedaan oplossingsmogelijkheden kan worden om het probleem tot oplossing te brengen. Er moeten dan oplossingsmogelijkheden of alternatieven ontwikkeld worden. In deze fase worden bijvoorbeeld door brainstorming zoveel mogelijk verschillende voorstellen voor een oplossing gevraagd aan de betrokken medewerkers van de organisatie. In een aantal gevallen zal dit niet zo moeilijk zijn. In sommige gevallen is het probleem inderdaad niet nieuw en is al eerder met succes een oplossing gevonden en toegepast. In veel gevallen worden beslissers echter met nieuwe problemen geconfronteerd en moeten nieuwe oplossingen worden ontwikkeld. Dan wordt in het bijzonder een beroep gedaan op het creatieve vermogen van de organisatie.
creativiteit Er kunnen nogal wat invloeden zijn die de creativiteit belemmeren, denk bijvoorbeeld aan al heel lang gevolgde werkwijzen of aan een autoritaire chef die het toch altijd beter meent te weten. Wil creativiteit tot ontwikkeling komen, dan is een eerste vereiste dat er in elk geval een ‘open sfeer’ heerst, waarin tot een vrije uitwisseling van gedachten kan worden gekomen (zie ook paragraaf S.S ). Ook is het oppassen dat men zich niet vastlegt op het uitwerken van de aspecten van
maar een mogelijke co-working space almere oplossing, waarvoor bijvoorbeeld de chef vooraf al heeft gekozen of waarvoor iemand misschien een zekere (soms onbewuste) voorkeur beeft. Het verdient aanbeveling om de in deze fase opkomende ideeën schriftelijk vast te leggen, daarbij extra informatie te vergaren en deze bijvoorbeeld in werkgroepen verder te gaan uitwerken.
oncw1kkelingsfase In fase 2, de ontwikkelingsfase, wordt dus gericht gezocht naar oplossingen voor het (helder en duidelijk omschreven) probleem. Ook in deze fase kunnen twee activiteiten worden onderscheiden. Als eerste activiteit zal men meestal moeten zoeken naar mogelijke oplossingen. Zoeken heeft nadrukkelijk betrekking op het vinden van bestaande oplossingen. Men zoekt daarbij naar alternatieven die in het verleden gebruikt zijn voor de oplossing van een, misschien verwant, probleem. Wanneer geen kant-en-klare oplossing gevonden kan worden, kan men als tweede activiteit besluiten dan zelf maar een oplossing te gaan ontwerpen. Hierbij kan gekozen worden voor het zelf ontwikkelen van een volledig nieuwe oplossing. Daarnaast kan een reeds gebruikte oplossing aangepast worden om deze beter geschikt te maken voor het probleem, zoals dit zich op een gegeven moment voordoet in de organisatie. Voor het zoeken naar, of het zelf ontwikkelen van oplossingen dient wel de nodige tijd beschikbaar te zijn of gesteld te worden. Voorkomen moet worden dat een te snel doorlopen van deze fase leidt tot een slecht uitgewerkte oplossing. In de praktijk is gebleken dat men bij het zelf ontwikkelen van co-working space amsterdam oplossingen nogal ‘zuinig’ te werk gaat. Meestal wordt slechts één alternatief ontwikkeld. Het is echter raadzaam in deze fase diverse alternatieve oplossingen te ontwikkelen of te zoeken. Daarmee is het mogelijk in de volgende fase van het proces de verschillende pro’s en contra’s van de alternatieven tegen elkaar af te wegen, en de best mogelijke keuze te maken.

Netwerken binnen één concern

Gerelateerde afbeelding

Bij een netwerk van verschillende business units binnen één concern dienen evenzeer alle onderdelen werkelijk op elkaar afgestemd te zijn en wordt gebruikgemaakt van de capaciteiten van elke eenheid om de gezamenlijke prestaties te verbeteren. Programma’s of personen die daaraan een bijdrage kunnen leveren worden dan bijeengebracht. Onder een business unit verstaan we voorlopig elke co-working space almere bedrijfseenheid die op een eigen markt opereert. Daarnaast beschikt elke eenheid over richtlijnen in de vorm van bedrijfsprocedures, centrale prioriteiten en investeringsbeslissingen die zijn vastgelegd door de centrale directie. In een netwerkstructuur binnen één concern zal de duidelijkheid van de bedrijfseenheden moeten toenemen en zullen gegevens over de prestaties moeten worden uitgewisseld. Het verkeer en de communicatie tussen de verschillende bedrijfseenheden zullen eveneens toenemen. Bovendien zal van het management een groter aantal vaardigheden worden verlangd, want men dient eveneens te beschikken over de proces- en communicatiecapaciteiten die nodig zijn om een organisatie te leiden waarvan de eenheden op elkaar zijn afgestemd. In het netwerkmodel is de centrale leiding belast met de kwesties die altijd het beste door de hoofddirectie kunnen worden afgehandeld. Het gaat daarbij om zaken als de belastingen, de financiële administratie, het collectief inkopen (indien nodig), de relatie met de aandeelhouders, de PR van de onderneming en belangrijke groepsinitiatieven (zoals het overnemen of het afstoten van bedrijven). De centrale directie houdt zich bezig met kwesties die beter door één centrale instantie kunnen worden geregeld dan door een combinatie van organen binnen de organisatie. De centrale directie functioneert daarnaast co-working space amsterdam vooral ook als een soort ‘schakelaar’, een tussenpersoon die de verantwoordelijkheid voor bepaalde kwesties delegeert aan de afzonderlijke managers of aan een combinatie van lokale managers omdat zij dichter bij de klanten, de concurrenten en de productieprocessen staan dan de staf op het hoofdkantoor.
De lokale managers krijgen dus veel meer verantwoordelijkheden, namelijk voor de ‘centers of excellence’ van de groep. Ze nemen deel aan projectgroepen waarin alle geledingen van de onderneming zijn vertegenwoordigd, hebben de bevoegdheid om beslissingen te nemen die een directe invloed hebben op de lokale resultaten en zijn tevens verantwoordelijk voor het verschaffen van informatie die belangrijk is voor datgene waar men mee bezig is.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

Ik lees verder in het artikel van professor Roy Markowitz. Hij schrijft over wat hij noemt de vierde dimensie. Tijd is volgens hem de vierde dimensie en is bepalend in ons leven. In feite is de vierde dimensie een wereld achter de fysieke driedimensionale wereld waarin we dagelijks verblijven. Het is de dimensie van energie en bewustzijn die een prachtige belofte met zich meedraagt. De vierde tijdelijk kantoor huren nijmegen dimensie is een extra bewustzijnslaag buiten onze fysieke wereld. Het is het huis van onze ziel. Alles wat we waarnemen, draagt een tijdsdimensie in zich. Een arm die een mens langzaam uitstrekt, heeft op elk opvolgend moment in de tijd een andere plaats. Als je loopt, verander je het fysieke lichaam van positie in de tijd. Dat gebeurt in de vierde dimensie. Professor Markowitz maakt de vergelijking tussen ons lichaam dat zich fysiek in het hier en nu op aarde bevindt en onze geest, waarmee we pijlsnel door de tijd en door de ruimte heen reizen. De geest is van tijd, zoals ons fysieke lichaam van ruimte is. Deze redenatie kan ik nog volgen: mijn lichaam is in het hier en zit fysiek in de trein, terwijl mijn geest gemakkelijk tien jaar terug in de tijd in New York kan verblijven. Even later schrijft de professor over de collectieve kennis die in tijdelijk kantoor huren rotterdam de vierde dimensie ligt opgeslagen. Vanuit deze collectieve kennis ontstaat de voedingsbodem voor zinvol toeval. In de volgende alinea gaat het over de kosmos, die in zijn ogen ‘ordening’ betekent. Het tegenovergestelde van
deze ordening is chaos. Hoewel de wereld een grote chaos lijkt, is zij in werkelijkheid een geordend systeem met vaste cyclussen. De zomer wordt winter en de winter weer zomer. De dag wisselt de nacht af en andersom. De aarde draait in driehonderdvijfenzestig dagen om de zon, terwijl de maan in gemiddeld achtentwintig dagen om de aarde draait. Volgens de professor bestaat alles op aarde uit energie en trillingen en zijn alle trillingen gesynchroniseerd met elkaar. De zon draait niet het ene jaar binnen driehonderdvijfenzestig dagen om de aarde, om hetzelfde rondje vervolgens in tweehonderd dagen te doen.

De waarheid

Gerelateerde afbeelding

“Het is toch de waarheid. Jaren geleden had ik mijn zaakjes goed op orde. Toen mijn vrouw zeven jaar geleden plotseling bij een auto-ongeluk om het leven kwam, ben ik vastgelopen. Het werk kon ik niet meer aan, het huishouden verslofte en ik betaalde mijn rekeningen niet meer. Het verdriet sloopte mijn levenslust, langzaam maar gestaag. Kinderen hadden we niet en vrienden gingen door met hun eigen levens. Zodoende liep ik tegen de muren op tijdelijk kantoor huren almere en kon ik mijn verdriet niet kwijt. Sofie was mijn vrouw, mijn maatje en mijn alles. We zijn meer dan dertig jaar samen geweest. Langzaam gleed ik af, raakte uiteindelijk mijn baan kwijt en kon niet meer in het huis blijven wonen, waar ik zoveel lief en leed
met haar had gedeeld. Voor ik er erg in had, stond ik op straat en moest daar zien te overleven. Ik slaap bij het Leger des Hei Is en op mooie, zomerse dagen onder de spoorbrug. Ik heb vrede met mijn situatie meneer. Nergens heb ik zoveel vrijheid als hier op straat.”
Ik schrik van zijn verhaal. Dit had mij ook kunnen overkomen, maar het dunne laagje ijs heeft het gehouden. Het was mijn moeder geweest die me uit de put van ellende heeft getrokken. In ieder geval denk ik dat ik haar heb gezien. Josef is wel door tijdelijk kantoor huren amsterdam het ijs gezakt en is in de spiraal naar beneden terechtgekomen, waar ik ook zo bang voor ben. De grenslijn tussen succes en ongeluk is fragiel, daar weet ik alles van. Het was niet meer dan één vingeraanslag op de enter-toets geweest die me in de ell ende heeft gestort. “Kan de sociale dienst niet voor een huis zorgen? Dat hebben ze ook voor mij gedaan.” “Ik kan niet meer in een huis wonen, meneer. Ik wil dat mijn leven in niets meer lijkt op wat ik ooit met Sofie had. En dat is me gelukt. Op straat heb ik leren loslaten, mijn baan, mijn status, ons huis, mijn geld en bezit, onze vrienden en zelfs de vrouw waar ik zielsveel van heb gehouden, heb ik moeten loslaten. Maar ik heb er iets voor teruggekregen, dat zijn vrijheid en een heldere kijk op mezelf en op het leven. Je leert het leven pas echt kennen als je twee kanten van de medail Ie hebt gezien. Naast liefde, geluk, gezondheid, optimisme en groei is er ook verdriet, destructie, haat en verval in deze wereld, dat maakt het leven waardevol. Door de beide kanten van het leven te ervaren, krijg je inzicht in hoe het leven werkt. Je kunt pas weten wat liefde is als je ook haat kent en je kunt pas weten wat geluk is, als ongeluk je pad heeft gekruist.”

De immense druk

Gerelateerde afbeelding

De immense druk kan ik niet langer meer aan en ik ben blij dat ik de achtbaan vol stress en spanning verlaat, die onherroepelijk eindigt in een
ziekte, een hartaanval of misschien zelfs de dood. Stress is een reuzendoder, zo heb ik pas gelezen en ik weet nu hoeveel waarheid er in deze uitspraak zit. Ik voel dat het uiteindelijk weer goed komt tussen mij en Kathleen en dat stemt me gelukkig. Ze is naast een mooie ook een bijzondere vrouw. Natuurlijk gaan we eerst flexplek huren almere samen door een diep dal, maar uiteindelijk zijn we zielenmaatjes die al eeuwen lang met elkaar zijn verbonden. Dat weet ik gewoon. Ik geloof oprecht in reïncarnatie en dat we op deze wereld komen met een doel en een reden, maar ik heb me daar nooit in het openbaar over uitgelaten. Dat past niet in de bankwereld van cijfers, aandelen, geld en macht.
Ik neem een kop koffie en ga op de bank zitten om wat te mijmeren. De eerste ontmoeting met Kathleen was intens geweest. Na ons eerste drankje hadden we beiden het gevoel dat we elkaar al een leven lang kenden en dat we samen verder moesten trekken. Iets in haar was vertrouwd, zonder dat ik daar direct de vinger op kon leggen. Kathleen is niet alleen een bijzondere, maar ook een opvallende vrouw die uitsteekt boven de massa. Ze is zo slank dat mensen denken dat ze anorexia heeft, maar dat is niet het geval. Met haar flexplek huren amsterdam uitstekende jukbeenderen, blonde, lange haren en lange, slanke lijf is ze een vrouw waar iedere man voor omdraait. Niet voor niets heeft ze een succesvolle carrière als fotomodel gehad. Niet alleen uiterlijke schoonheid is kenmerkend voor Kathleen. Ze heeft namelijk twee grote angsten: ze kan niet in een donkere ruimte verblijven en ze heeft een claustrofobische angst voor alles wat benauwd, klein en donker is. Daarom slapen we nog iedere nacht met een brandend kinderlampje in de hoek van de slaapkamer, wat mijn inslapen niet ten goede komt. Ooit heeft Kathleen de herkomst van haar angsten laten onderzoeken door een regressietherapeute.

Integrale kwaliteitszorg

Gerelateerde afbeelding

Een van de bekendste Japanners op het gebied van kwaliteitszorg is Masaaki Imai. Hij publiceerde in 1986 zijn bestseller Kaizen, wat staat voor voortdurend verbeteren van de gehele organisatie. Imai stelt dat de beste kansen voor verbetering op de werkvloer te vinden zijn. Het management zou meer oor moeten hebben voor de problemen die hier worden aangedragen. De mensen op de werkvloer zijn niet de probleemveroorzakers maar flexplek huren almere de bron voor de oplossingen. Een van de hoekstenen van Ka izen is kwaliteitscontrole en kwaliteitsmanagement. Deze hoekstenen zijn overgenomen van Deming.
Verder gaat Imai er in Ka izen van uit dat integrale kwaliteitszorg een concept is dat over een periode van jaren betrekkelijk moeizaam en door middel van kleine stappen kan worden gerealiseerd. Iedereen in de organisatie moet zich hiermee bezighouden. De drie basisprincipes in Kaizen zijn: de vier schijven van de Deming-cirkel: plan, doe, check en analyseer; 2 meten is weten (alle processen moeten worden gemeten); 3 kwaliteitsbeheersing door flexplek huren amsterdam middel van bijvoorbeeld kwaliteitskringen.
Kwaliteitskringen Bij de integrale kwaliteitszorg staan de activiteiten van de kwaliteitskring ofwel de kwaliteitscirkel centraal. Kwaliteitskringen zijn kleine groepen werknemers die op basis van vrijwilligheid regelmatig bij elkaar komen om problemen te bespreken die betrekking hebben op hun eigen werk. De kwaliteitskring identificeert de problemen, maakt zelf een keuze welk probleem besproken wordt, analyseert het probleem en lost het eventueel op.

Interne projectorganisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een laatste vraagstuk dat we onder de aandacht willen brengen is de wijze waarop projecten intern kunnen worden georganiseerd. Hierbij interneprojectorganisatie wordt een drietal varianten behandeld. In de praktijk worden ze naast elkaar gebruikt. De drie varianten zijn: 1 het stuurgroep/werkgroepmodel 2 het programmamodel 3 het fasemodel
Het stuurgroep/werkgroepmodel Dit model van interne projectorganisa- stuurgroep/werkgroepmodel tie bestaat hiërarchisch uit een stuurgroep, een projectleider en een of kantoorruimte huren almere meer werkgroepen. De stuurgroep is hierbij het hoogste orgaan en stuurgroep wordt door de topleiding van een organisatie benoemd. Beleidsoverwegingen met betrekking tot bepaalde projecten moeten binnen de stuurgroep worden afgestemd. De leden van een stuurgroep participeren hierin op basis van gelijkwaardigheid. Deze stuurgroep is meestal samengesteld uit hoofden van functionele afdelingen; zij zijn geselecteerd op basis van hun functionele deskundigheid. Het is de taak van de projectleider leiding te geven aan de uitvoering van projectleider een project. Het gaat hierbij om het coördineren, motiveren, controleren en bewaken van de activiteiten van de werkgroepen. De projectleider legt verantwoording af aan de stuurgroep. De werkgroepen worden be- werkgroepen mand door specialisten/deskundigen of uitvoerenden die het eigenlijke
werk verzetten en rapporteren aan de projectleider. De werkgroepen hebben als taak specifieke probleemgebieden te bestuderen en advies uit te brengen. Dit model wordt voornamelijk toegepast in organisaties, waarin men af en toe omvangrijke, complexe of geavanceerde projecten heeft (zie ook figuur 9.19).
2 Het programmamodel Wanneer projectmatig werken veelvuldig wordt toegepast en er aan omvangrijke, complexe of geavanceerde projecten wordt gewerkt, kan men kantoorruimte huren amsterdam voor het programmamodel kiezen. Er dient dan sprake te zijn van een situatie waarbij een aantal (deel)projecten een nauwe onderlinge samenhang vertoont.

Strategisch management

Gerelateerde afbeelding

In hoofdstuk 8 is de besturing van bedrijfsprocessen behandeld. In eerste instantie is gekeken naar de verschillende bedrijfsprocessen die zich voordoen in organisaties. Vervolgens is stilgestaan bij de wijze waarop de bedrijfsprocessen worden beheerst. Als laatste is een aantal beheersingsmethoden kantoorruimte huren almere behandeld die kunnen worden toegepast bij het besturen van bedrijfsprocessen. In dit hoofdstuk trekken we deze lijn verder door. Nadat inzicht is ontstaan in de verschillende bedrijfsprocessen binnen de organisatie en in de besturing daarvan, dient te worden nagegaan hoe al die activiteiten nu het best kunnen worden georganiseerd. Bij de uitvoering en besturing van de bedrijfsprocessen moet een hoge mate van doelmatigheid en doelgerichtheid worden gerealiseerd.
Enerzijds zal bij het organiseren van activiteiten rekening gehouden moeten worden met de externe afstemming van de organisatie. Deze externe afstemming krijgt gestalte door het strategisch management dat we in hoofdstuk 2 behandeld hebben. Door middel van strategisch management worden de doelstellingen van de organisatie bepaald en de wegen vastgesteld waarlangs kantoorruimte huren amsterdam deze gehaald dienen te worden. Bij het organiseren moet anderzijds gelet worden op de interne afstemming tussen individuele werknemers, machines en andere hulpmiddelen. Deze dienen onderling op elkaar afgestemd te worden.1 Hierbij gaat het vooral om zaken als het op gang brengen van processen en het sturen van de dagelijkse werkzaamheden.

Structuur en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Bij een meerhoofdige directie of raad van bestuur is er een taakverde- meerhoofdige directie ling, zoals algemene zaken (algemeen directeur), financiële zaken (financieel directeur) en commerciële zaken (commercieel directeur). Het voordeel van deze bestuursvorm is dat er een onderlinge aanvulling en correctie plaats kan hebben, er minder kans bestaat op overbelasting en op verbreking van de continuïteit en dat een bredere kennis en ervaring aanwezig is. Een nadeel kan zijn dat een trage besluitvorming plaatsvindt en dat kantoorruimte huren almere er grote meningsverschillen kunnen ontstaan tussen de directieleden.
Met betrekking tot de besluitvorming is een collegiaal bestuur of een ententestructuur mogelijk. Bij een collegiaal bestuur vindt besluitvorming door consensus plaats. collegiaal bestuur Overeenstemming tussen de verschillende directieleden of leden van de raad van bestuur is hierbij noodzakelijk. Binnen collegiaal bestuur is dus sprake van een gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid. De leden binnen
Tweehoofdig leiderschap biedt organisaties meer mogelijkheden In de managementliteratuur bestaat de laatste jaren een belangstelling voor het dualistische karakter van veel organisaties. Ter verklaring daarvan wordt teruggegrepen op de oosterse filosofie en de tao met yang en yin-principes, die in het westen worden omgezet tot begrippen als hard-zacht, mannelijk-vrouwelijk en tot de twee hersenhelften van de mens. Gesuggereerd wordt dat deze twee tegengestelde elementen binnen een organisatie te verenigen zijn tot één superieur geheel, dat meer is dan de som der delen. Het feit dat de mens bestaat uit twee onverenigbare actieve principes, die prachtig op elkaar aansluiten maar die elkaar ook wederzijds uitsluiten, is in het westen geen nieuw gegeven. Dit betekent dat organisaties erop berekend kantoorruimte huren amsterdam moeten zijn dat medewerkers op twee totaal verschillende manieren aangesproken kunnen worden als de organisatie prijs stelt op een maximum aan prestaties, motivatie en creativiteit. De geschiedenis laat zien dat zulke ‘complete’ organisaties inderdaad hebben bestaan en dat ze enkele overeenkomsten hadden qua managementvorm en stijl van leiding geven. De meest opvallende van deze overeenkomsten is het feit dat zulke organisaties een vorm van tweehoofdig management kennen: hetzij gelijktijdig, hetzij opeenvolgend, hetzij op verschillende niveaus binnen een organisatie, waarbinnen die twee onverenigbare maar complementaire principes worden belichaamd. Vrijwel iedereen in de organisatie krijgt daardoor de kans zich volledig te ontplooien en waar te maken. De ene manager is bijvoorbeeld het emotionele, creatieve type, de ander het traditionele, behoudende en beheersmatige type. De traditionele manager aanvaardt de organisatie zoals die is en tracht die zo goed mogelijk te beheren.

Beslissingsmatrices

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Beslissingsmatrices worden onder andere gebruikt bij de locatiekeuze voor een filiaal of hoofdkantoor, de keuze van een verkoopprijs van een product, het bepalen van marktsegmenten en de keuze van een organisatiestructuur. Het voordeel van deze methodiek is dat er snel en op een eenvoudige wijze verschillende alternatieven kwantitatief met elkaar vergeleken kunnen worden. Het probleem van deze methode schuilt hem in het objectief bepalen van wegingsfactoren, het vaststellen van de vergelijkingscriteria en de toekenning van punten aan de beoordelingscriteria.
Een beslissingsboom is de grafische voorstelling van een probleemstelling waarin verschillende alternatieven met gebeurtenissen naar voren komen. De wijze van voorstellen blijkt vaak van doorslaggevende betekenis bij het maken van een keuze. Een kantoorruimte huren almere beslissingsboom komt tot stand door de beantwoording van een aantal vragen waarbij steeds na bevestiging of ontkenning wordt doorgegaan met een volgende vraag totdat er een eindkeuze kan worden gemaakt. Voorbeeld: Een bedrijf wil zijn omzet en hiermee ook zijn winst verhogen en brengt de verschillende alternatieven in kaart met behulp van een beslissingsboom.
De beslissingsboommethode is vooral goed bruikbaar in situaties waarin men verschillende alternatieven van beslissingen gestructureerd onder ogen wil zien. Deze methode wordt ook steeds meer toegepast door medici en technici voor het stellen van een diagnose of het bepalen van een storing aan een auto.
Het spreekt voor zich dat de razendsnelle ontwikkelingen van de computer en software ook hun invloed hebben op de besluitvorming binnen organisaties. Zo is er veel meer informatie sneller en overzichtelijker beschikbaar. Maar ook voor kantoorruimte huren amsterdam het ‘meedenken’ met besluitvorming is de computer al een heel eind op weg. Vaak wordt hiervoor de term beslissings(ondersteunend) systeem of decision support system gebruikt. Een beslissingsondersteunend systeem kan worden gedefinieerd als: een op een computer gebaseerd systeem dat besluitvormers helpt om ongestructureerde problemen aan te pakken door middel van een directe interactie met de gegevens.
Enkele vormen van beslissingsondersteunende systemen zijn expertsystemen en simulatiemodellen.