Efficiënte coördinatie en afstemming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tot aan het eind van de jaren tachtig heeft het management zich niet echt druk gemaakt over de productiviteitsontwikkeling van de kennis- productiviteitsontwikkeling en dienstensector. Maar nu de productiviteitsrevoluties in de landbouw en industrie voltooid raken, wordt een verhoging van de productiviteit in de kennis- en dienstensector een absolute voorwaarde voor verdere economische groei. Het kenmerk van kenniswerk is dat de werker goed- kenniswerk deels de inhoud van zijn werk bepaalt. En meestal zonder veel acht te slaan op de productiviteit. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n driekwart van de tijd vaak wordt verknoeid door niet-efficiënte coördinatie en afstemming of door het verrichten van niet terzake doende activiteiten. De productiviteit valt al sterk te vergroten door je als werknemer voortdurend afte vragen waarvoor je ècht wordt betaald. Wat afvalt dien je te schrappen! Andere remedies die Drucker aanbeveelt voor een aanzienlijke productiviteitsstijging zijn: het analyseren en opnieuw structureren van het werk, het uitbesteden van dienstverlenend werk buiten de organisatie hetgeen de concurrentie bevordert en het flexplek utrecht formeren van teams die goed passen bij een bepaald type werk. ‘Behalve een economisch uitdaging tot hogere productiviteit, schuilt er een sociale uitdaging in de waardigheid van de lager opgeleide dienstverlener’, aldus Drucker.
Michael Porter en strategie Michael Porter is professor aan Harvard en heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het strategisch denken en handelen in ondernemingen. De waarde van zijn werk zit met name, zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, in het aanreiken van structuren voor het uitvoeren van analyses om te komen een succesvolle strategie. Porter was de eerste die de betekenis van het werk van managers voor het succes van een onderneming in kaart bracht. In het door McKinsey in 1979 bekroonde artikel ‘How Competitive Farces Shape Strategy’, reikt hij met zijn vijf omgevingskrachten ondernemingen een methode aan om de markt en het concurrentiegedrag te analyseren. In zijn eerste boek Competitive Strategy uit 1980 gaat Porter voornamelijk in op het ‘wat’ en ‘waarom’ van • Michael Porter strategie.
176
concurrentievoordeel
Michael Hammer
re-engineering
.l Michael Hammer
proces
Deel a 1 Omgeving en organisatie
In zijn tweede boek Competitive Advantage draait met name om het ‘hoe’ van strategie. Porter stelt hierbij dat ondernemingen op zoek moeten naar hun concurrentievoordeel. Een concurrentievoordeel kan volgens hem voortvloeien uit het gegeven dat de onderneming tegen lagere kosten dan de concurrentie kan aanbieden of door een stuk ‘toegevoegde waarde’ te creëren, zodat de afnemer meer wil betalen voor het product of dienst.

‘ideaaltypische organisatie’

Gerelateerde afbeelding

Henry Mintzberg en organisatiestructurering en strategische planning De Canadees Henry Mintzberg blijft verrassen met zijn opmerkelijke HenryMintzberg bijdragen op het gebied van het structuren van organisaties, management en zijn opvattingen over strategische planning. Hij werkt als hoogleraar managementstudies aan de McGill universiteit in Montreal en als part-time hoogleraar aan INSEAD in Frankrijk. Tot de meest toonaangevende boeken die hij geschreven heeft behoren: The Strategy Process, Structure in Fives, The Structuring of Organizations, Mintzberg on Management (1991) en The Rise and Fall of Strategie
Planning(1994). Hij heeft twee keer de McKinsey Award gewonnen voor ‘het beste Harvard Business Review-artikel’. Een van zijn belangrijkste basiswerken: The Structuring of Organizations ( 1979) is te zien als een poging tot synthese van de belangrijkste organisatiekundige theorieën betreffende de wijze waarop organisaties gestructureerd zouden moeten worden. Volgens Mintzberg kan het succes van organisaties niet worden verklaard uit het feit dat er gekozen is voor ‘de beste’ organisatiestructuur. Er kan vergaderruimte haarlem volgens hem namelijk nooit in algemene zin worden gesproken van de beste structuur voor organisaties. Er bestaan namelijk meerdere wegen naar succes. Mintzberg stelt dat organisaties hun eigenschappen niet los van elkaar moeten zien, maar deze in overeenstemming met elkaar moeten brengen tot een gemeenschappelijke vorm ofwel een configuratie. Een configuratie kan worden gezien als een ‘ideaaltypische organisatie’. Mintzberg onderscheidde vijf basisvormen van configuraties die hij naderhand met twee vormen heeft uitgebreid, te weten: a de ondernemersorganisatie b de machineorganisatie c de professionele organisatie d de gediversifeerde organisatie e de innovatieve organisatie de zendingsorganisatie g de politieke organisatie
De configuraties kennen ieder hun sterke en zwakke kanten. Afhankelijk van het type omgeving, turbulent of stabiel, en het doel van de organisatie, komen de sterke kanten naar voren. Ofschoon de configuraties beschrijvingen zijn van ‘ideaaltypen’ die in werkelijkheid zelden of nooit voorkomen, is bestudering hiervan zeker wel zinvol, volgens Mintzberg. Hierdoor ontwikkelt men namelijk een visie die het mogelijk maakt andere organisaties sneller te begrijpen. Ook het doorgronden van sterke en zwakke kanten van de organisatie waarin men werkt, is vanzelfsprekend waardevol. In hoofdstuk 9, Structurering, zal uitgebreid aandacht worden besteed aan Mintzbergs theorieën over organisatiestructurering.

Overnameprijzen en prijsvorming

Gerelateerde afbeelding

Ondernemingen willen namelijk het risico minimaliseren dat een concurrent een kans ziet die zij niet hebben gezien. Het spreekt voor zich dat het mogelijk is dat de marktleider zich vergist, waardoor de andere concurrenten ook het verkeerde pad inslaan. Synergie wordt ook door veel ondernemingen genoemd als motief voor een fusie of overname. Met synergie wordt bedoeld dat organisaties elkaar aanvullen of versterken doordat bijvoorbeeld deskundigheid wordt gebundeld of doordat er schaalvoordelen ontstaan door samenvoeging van activiteiten (ofwel het i + i = 3 effect). Behalve zakelijke motieven spelen ook persoonlijke belangen een rol T Advertentie Compaq/Digital
bij een fusie of overname. Zo zou een grotere onderneming het management vaak een hoger prestige bieden met bijbehorend inkomen. De kans om als grote onderneming zelf overgenomen te worden wordt natuurlijk ook kleiner.
Met het stijgen van het aantal fusies zijn de prijzen ook gestegen. Ofschoon het grootste gedeelte flexplek utrecht van de overnameprijzen niet wordt gepu- overnameprijzen bliceerd, liggen deze tussen de vijftien en vijfentwintig keer de winst. Indien er bij overname verliezen bestaan wordt er gekeken naar toekomstige winsten. 18 Of de overnameprijzen de koop rechtvaardigen is evenwel de vraag. Vaak zijn de prijzen die worden betaald een kwestie van wat men, gelet op de marktontwikkelingen en branche-ervaringen, gewend is. Voor een bedrijf met normale balansverhoudingen, een goede return return on investment on investment (Ro1), een groot strategisch belang en goed te kwantificeren substantiële synergievoordelen kan een overnameprijs van twintig maal de nettowinst verantwoord zijn. ‘9 De prijs is vaak afhankelijk van de wijze waarop de overname tot stand komt. Zo zijn grote overnames nog wel eens het resultaat van een heftige biedstrijd tussen verschillende ondernemingen. Kleinere overnames biedstrijd verlopen vaak meer in stilte en er is meer tijd om te onderhandelen over verschillende zaken. Een schaarste aan overnamekandidaten speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol voor een vast te stellen overnameprijs. Zo is er in enkele branches een schaarste ontstaan aan overnamekandidaten en zien we de prijzen steeds hoger worden en de gemiddelde bedrijfsomvang steeds groter. In de praktijk blijkt dat een overnameprijs die hoger is dan tien keer de jaarwinst, alleen wordt gerechtvaardigd door overnamekandidaten met zeer gunstige winstvooruitzichten.

De ontwikkeling van succesvolle producten

Gerelateerde afbeelding

Zo snel mogelijk de middelen terugverdienen vanuit de markt Dit is alleen mogelijk indien middelen zijn aangewend voor de ontwikkeling van succesvolle producten.
B Inventiever zijn dan de concurrentie (competitive innovation) Bij deze tweede methode om de strategie intent te realiseren gaat het erom het vermogen te ontwikkelen om vanuit een andere invalshoek te kijken naar producten, markten, concurrentie en de aanwending van middelen. De marktleiders zullen moeten worden uitgedaagd door ondernemingen die het ondernemerschap op een andere manier inhoud weten te geven. De manier om de concurrentie voor te blijven is het scheppen van de ene business na de andere (competitive space), en dit sneller en intensiever doen dan de concurrentie. Hiervoor is het van groot belang diepgaand inzicht te hebben in de behoeften en levensstijlen van de kopers van vandaag en morgen. Voor het op de markt zetten van innovatieve producten is het onvoldoende om alleen te luisteren naar wensen van de afnemers. Immers enkele de-T Figuur 2.31 Bij de Van Geel Groep wordt het profiel van een aan te kopen bedrijf op dat van de eigen onderneming gelegd. Snel wordt zo zichtbaar ofd e twee bij elkaar passen. Decennia geleden was er ook geen behoefte aan cd-spelers, walkmans enzovoort. Het gaat erom de consumenten daarheen te leiden waar ze naar toe willen, voordat ze zich dat zelf vergaderruimte haarlem realiseren. Duidelijk is dat traditioneel marktonderzoek hiertoe tekort schiet. Alleen ondernemingen die erin slagen werkelijk nieuwe markten te scheppen en deze te domineren zullen succesvol zijn.
C De onderneming niet zien als een portfolio van product/markt-combinaties maar als een portfolio van core competences, die moeten worden uitgebouwd De derde methode om het strategie intent te realiseren is door de onderneming te beschouwen als een optelsom van care competences. Hieronder wordt verstaan een collectief leerproces, met als doel verschillende productievaardigheden te coördineren en productiemogelijkheden te integreren.

Partijen

Gerelateerde afbeelding

De omgeving van een organisaties bestaat uit verschillende partijen en omgevingsfactoren. Partijen beïnvloeden organisaties, maar zijn ook zelfbeïnvloedbaar. Omgevingsfactoren beïnvloeden de organisatie indirect en zijn slechts in beperkte mate te beïnvloeden. De belangrijkste partijen, waarmee een organisatie geconfronteerd wordt, zijn: afnemers, leveranciers, concurrentie, vermogenverschaffers, werknemers, belangenbehartigingsorganisaties, overheidsinstellingen en media. Vervolgens zijn de belangrijkste omgevingsfactoren aan de orde geweest. Met betrekking tot de factor milieu is stilgestaan bij het Nationaal Milieubeleidsplan en de milieuzorg binnen organisaties. Technologische ontwikkelingen vormen vaak een motor van de economie. Van belang daarbij is de ontwikkeling van de informatietechnologie en de invloed daarvan op verschillende aspecten van het functioneren van organisaties. Veranderingen in de omvang, samenstelling en flexplek utrecht groei van de Nederlandse bevolking zijn demografische factoren waar organisaties de komende jaren sterk rekening mee zullen moeten houden. Economische factoren bepalen in belangrijke mate het succes van organisaties. Hierbij spelen naast nationale ook internationale factoren een rol. Aandacht is besteed aan het nieuw gesloten GATT-akkoord. De overheid heeft vanuit haar politieke verantwoordelijkheid de taak het economisch leven te sturen. Vanwege de Europese integratie echter komt steeds meer politieke macht en verantwoordelijkheid buiten onze nationale grens te liggen. Ten slotte is stilgestaan bij een viertal wereldscenario’s, die opgesteld zijn door het Centraal Planbureau. Tevens zijn de scenario’s vertaald naar mogelijke maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.
45

Financieel beleid

Gerelateerde afbeelding

Het financiële beleid van de gemeente kent drie aspecten: de begroting, de rekening en de belastingen.
Begroting De begroting van de gemeente is het instrument bij uitstek waarmee een volledig beeld wordt gegeven van het voorgenomen gemeentelijke beleid en waarmee een afweging tussen de verschillende taken en activiteiten kan plaatsvinden. Daartoe bepaalt art. 189 Gemw dat de raad jaarlijks voor alle taken en activiteiten de bedragen op de begroting brengt die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen (inkomsten) die daarvoor naar verwachting kunnen worden aangewend. Om de raad in staat te stellen zijn verantwoordelijkheid voor de eigen financiële huishouding waar te maken, schrijft art. 190 Gemw voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks aan de raad naast de ontwerpbegroting en een meerjarenraming voor ten minste de eerstvolgende drie jaar een nota betreffende de financiële toestand van de gemeente overleggen. De begroting moet voor 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar (dit is het kalenderjaar) worden vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten worden flexplek utrecht gezonden (art. 191 Gemw). Wanneer de begroting in evenwicht is en voor 15 november aan Gedeputeerde Staten is toegezonden, is geen goedkeuring door Gedeputeerde Staten nodig (art. 203 Gemw). Is de begroting niet in evenwicht, dan moet de be
62 2 Staatsrecht algemeen
groting wel worden goedgekeurd. Wanneer de begroting aan goedkeuring is onderworpen, mogen Gedeputeerde Staten alleen de goedkeuring weigeren wegens strijd met het recht of met het algemeen financieel belang (art. 206 Gemw).
Rekening Na afloop van het begrotingsjaar stelt de gemeenteraad de rekening vast (art. 198 Gemw), en wel voor 15 juli van het jaar volgend op het dienstjaar, en stuurt deze aan Gedeputeerde Staten (art. 200 Gemw). Voor Gedeputeerde Staten vervult de rekening een functie binnen het begrotingstoezicht. Vermeldenswaard is nog het volgende: De raad kan uitgaven die burgemeester en wethouders niet rechtmatig hebben gedaan, buiten de rekening laten (art. 198 Gemw); voor dergelijke uitgaven zijn de leden van het college die aan die uitgaven hebben meegewerkt, ieder voor een gelijk deel jegens de gemeente aansprakelijk (art. 201 Gemw). · Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening de leden van het college van het daarin verantwoorde financieel beheer (art. 199 Gemw). Wanneer de raad de voorgelegde rekening niet (behoorlijk) vaststelt, moeten burgemeester en wethouders de rekening naar Gedeputeerde Staten sturen, die de rekening dan vaststellen (art. 201 Gemw).
Belastingen De drie belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente zijn: de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de specifieke uitkeringen die bestemd zijn voor specifieke taken en de eigen inkomsten. De eigen inkomsten worden hoofdzakelijk verkregen uit belastingen, retributies (rechten) voor verleende diensten, gebruik van gemeentelijke bezittingen en tarieven voor leveringen. Alles bijeen liggen de eigen inkomsten van de gemeente op circa 10% van de totale inkomsten. De Gemeentewet bepaalt in art. 216 t/m 229 welke belastingen en retributies de gemeente kan heffen en welke regels daarbij gelden. Art. 230 t/m 25 7 Gemw gaan vervolgens over de heffing en invordering.
Volgens art. 216 Gemw besluit de raad tot het invoeren, wijzigen en afschaffen van gemeentelijke belastingen. Hij stelt daartoe een belastingverordening vast, waarin wordt vastgelegd wie de belastingplichtige is, waarover of waarvoor de belasting moet worden betaald, het tarief van de belasting en het tijdstip van ingang van de heffing.

Staten-Generaal

Gerelateerde afbeelding

Het parlement, de Staten-Generaal geheten, bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer, waarvan de laatste verreweg de belangrijkste is. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk (art. 50 Gw). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden, de Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. De zittingsduur is vier jaar (art. 52 Gw). In deze subparagraaf komt het volgende aan de orde. De leden van de Kamers worden op verschillende manieren gekozen. Zij mogen naast hun functie als Kamerlid sommige andere functies niet uitoefenen. De taken en bevoegdheden van de Kamers zijn tweedeledig: medewetgevend en controlerend. Aan de orde komt ook de werkwijze van de Kamers.
Actief en passief kiesrecht Het actief kiesrecht is het recht om zelf het kiesrecht uit te oefenen. De leden van de Tweede Kamer worden gekozen door Nederlanders, die een minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Uitgesloten van het kiesrecht is: degene die is veroordeeld tot vergaderruimte haarlem een gevangenisstraf van minstens een jaar en bij de veroordeling tevens is ontzet uit het kiesrecht; degene die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke stoornis onbekwaam is rechtshandelingen te verrichten (zie art. 54 Gw).
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten. De verkiezingen worden gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van Provinciale Staten (art. 55 Gw).
2.2 Organen van de Nederlandse staat 35
De verkiezingen van de Staten-Generaal vinden plaats volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Volgens dit stelsel worden alle stemmen die op een kandidaat van een lijst in het gehele land zijn uitgebracht, opgeteld. Een kandidaat die het aantal stemmen van de kiesdeler (dit is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels) heeft gehaald, is gekozen.
Verkiesbaar (passief kiesgerechtigd) zijn eveneens alle Nederlanders die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en hiervan niet zijn uitgesloten (art. 56 Gw).
Onverenigbare betrekkingen Een aantal functies is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Kamer (zogenoemde incompatibiliteiten). Onder meer is het niet mogelijk tegelijkertijd Kamerlid en minister of staatssecretaris te zijn (art. 5 7 lid 2 Gw). Een kortdurende uitzondering op deze hoofdregel is geformuleerd in het derde lid van art. 5 7 Gw: ‘Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.’ Evenmin is het mogelijk om gelijktijdig lid van beide Kamers te zijn (art. 57 Gw). In het algemeen wordt het lidmaatschap van de Tweede Kamer beschouwd als een volledige dagtaak. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een nevenfunctie.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

De vierde dimensie is een boek geworden waarin toeval, fantasie, werkelijkheid en hoop dwars door elkaar heenlopen. Het verhaal greep me naar de keel. In de loop van het verhaal ben ik onderzoek gaan doen naar wetenschappen die me eerst nauwelijks interesseerden. Daarbij werd het voor mij steeds duidelijker dat de wijze waarop we met de wereld omgaan niet langer houdbaar is. De ongebreidelde hebzucht moet stoppen, zodat de mensheid zichzelf uiteindelijk niet vernietigt. De aarde kan volgens wetenschappers niet meer dan negen miljard mensen herbergen en zeker niet als we zo extreem consumeren als in de westerse wereld gewoon is. We worden gedwongen om anders met elkaar en met moeder aarde om te gaan om als mensheid te kunnen overleven. De toename van natuurrampen is slechts een voorbode van wat ons nog te wachten staat. Om een nieuwe aarde te realiseren, moet ons financiële systeem omver worden gegooid en moet het recht om geld te scheppen weer bij democratisch gekozen overheden komen te liggen. De macht over het financiële systeem moet worden teruggegeven aan mensen, zodat zij weer zeggenschap krijgen over flexplek utrecht hun eigen geld. Zo kan het overheidsbudget worden gebruikt voor zorg, onderwijs en armoedebestrijding in plaats van rentebetalingen en aflossingen van onoplosbare overheidsschulden. Niet voor niets kwam John F. Kennedy tijdens het schrijven van dit boek prominent in beeld. Hij was de president die in 1963 al de verandering in ons systeem had willen inzetten. Hij wilde met Executive Order no. 11110 uit 1963 de macht om geld te scheppen weer terug bij de overheid leggen in plaats van bij de private onderneming de FED. Een van de theorieën luidt dat hij juist hierom is vermoord. Hoe logisch deze verklaring ook is, deze complottheorie is om duistere redenen nooit verder onderzocht door de FBI.

De Amerikaanse pers

Gerelateerde afbeelding

“Je hebt het mis Nick,” zegt de professor. “De FED heeft wel degelijk direct of indirect iets met zijn moord te maken. Dat is mijn conclusie. Luister, president John F. Kennedy waarschuwde op 27 april 1961 in een toespraak tegenover de Amerikaanse pers voor het bestaan van geheime genootschappen in Amerika en in Europa, die op de achtergrond de financiële touwtjes in handen hebben en zich boven de wet wanen. Hij noemde geen namen, maar hij doelde op een genootschap bestaande uit de meest vermogende families, dat de llluminati wordt genoemd. Deze schatrijke families maken op de achtergrond de dienst uit in het bankwezen. Niet alleen het bankwezen, maar ook over de militaire industrie hebben zij controle en toezicht. De llluminati streven naar een nieuwe wereldorde, waarin de politieke, militaire en financiële macht volledig in hun handen terechtkomt. Om hun doel te realiseren, hebben ze naast de wapenindustrie een aantal belangrijke organisaties in handen. Een van de instituten die volledig onder controle van de llluminati staat, is de Amerikaanse Centrale Bank, oftewel de Federal Reserve (FED). De eigenaar van de Amerikaanse Centrale Bank is niet de overheid, maar zijn de banken.” “Is John F. Kennedy door de illuminati, vermoord?” “Dat is voor mij een meer dan plausibele verklaring,” zegt de professor. “De llluminati hadden namelijk bedrijfsruimte utrecht een sterk motief om de president te vermoorden, omdat hij hen met Executive Order nummer 11110 buitenspel wilde zetten. De macht van de FED zou zo worden verbroken en de llluminati zouden de controle over het geldsysteem in het belangrijkste land ter wereld verliezen. Vervolgens hebben zij naar mijn overtuiging Lee Harvey Oswald ingehuurd om hem daarna weer door een andere moordenaar te laten ombrengen. Zo maakten ze van de moord op John F. Kennedy een groot mysterie, waar tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid over bestaat.” “Hoe is de FED dan ooit aan de macht gekomen?” vraag ik.

Vormen van synchroniciteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Boven de voordeur is een transparante plastic plaat tegen de gevel geschroefd. Naast een aantal Japanse tekens staat in witte letters “Basho” gegraveerd. Ik ben op de juiste plaats door de taxi afgezet, maar ik heb nog geen enkel idee wat het plan van de professor is. Als ik binnenkom, zit Roy Markowitz aan een laag tafeltje in de hoek te wachten. Een Japanse vrouw, prachtig gekleed in traditionele kleding, brengt me naar het tafeltje. “Goedenavond, wat een bijzondere locatie,” zeg ik. “Het is ook een bijzondere avond,” antwoordt de professor. Zijn woorden maken me nieuwsgierig. We bestellen beiden een saki. “Hoe kon ik vandaag in slechts twee stappen twintig jaar verder in de tijd zijn met mijn gedachten?” “Dat heeft allemaal met synchroniciteit te maken,” antwoordt de professor. “Synchroniciteit is de taal van de vierde dimensie. Het begrip ‘synchroniciteit’ is ooit door bedrijfsruimte utrecht de Zwitserse psychiater Carl Jung bedacht. Hij had in zijn praktijk een cliënt die hem op de bank vertelde over haar droom, waarin een gouden scarabee was verschenen. Juist op dat moment tikte er een goudkleurige tor op het raam. Carl Jung pakte de goudkleurige tor van de vensterbank en overhandigde deze aan de vrouw. Terwijl ze altijd stug en ontoegankelijk was geweest, opende ze zich nadat ze de tor had gekregen en vond ze uiteindelijk de weg naar genezing. Het hele voorval zette Carl Jung aan het denken en opende zijn bewustzijn voor de vierde dimensie. Zo maakte hij in de jaren vijftig veel van dit soort voorvallen mee, die hij de naam synchroniciteit gaf. Hij noemde synchroniciteit of zinvol toeval de taal van de vierde dimensie en deed er meer onderzoek naar. De meest voorkomende vormen van synchroniciteit zijn toevallige gebeurtenissen en geheime boodschappen. Daarnaast heb je mensen die op je pad komen zodra het zinvol voor je is. Onder deze vorm van synchroniciteit valt bijvoorbeeld het fenomeen om aan iemand te denken, terwijl die persoon je even later belt. Maar ook gebeurtenissen die je overkomen net op het moment dat je ze nodig hebt, zijn een vorm van synchroniciteit, zoals: telepathie, zuiver weten en met je gedachten en ziel door de tijd en ruimte kunnen reizen. Mensen die je ontmoet, hebben soms onbewust een boodschap voor je, die je vanzelf leert zien en leert herkennen als je toegang hebt tot de vierde dimensie.