De biologie

Gerelateerde afbeelding

Daarom is het idee van een ziel in de evolutietheorie niet haalbaar, tenminste niet als we met ‘ziel’ iets bedoelen wat ondeelbaar, onveranderlijk en potentieel eeuwig is. Zo’n entiteit kan met geen mogelijkheid ontstaan uit geleidelijke evolutie. Natuurlijke selectie kon tot een menselijk oog leiden omdat het oog onderdelen heeft. Maar de ziel heeft geen onderdelen. Als de sapiensziel stap voor stap is geëvolueerd uit die van Homo erectus, wat waren dat dan precies voor stappen? Is er een deel van de ziel dat bij sapiens ontwikkelder is dan bij erectus? Maar de ziel heeft geen delen. Je zou kunnen conference room almere aanvoeren dat de menselijke ziel niet geëvolueerd is, maar op een mooie dag ineens in zijn volle glorie is verschenen. Maar wanneer was die mooie dag dan precies? Als je goed naar de evolutie van de mens kijkt, is het gênant lastig om zo’n moment te vinden. Iedere mens die ooit heeft bestaan is voortgekomen uit een vrouwelijke eicel die werd geinsemineerd door een mannelijke zaadcel. Probeer je de eerste baby met een ziel eens voor te stellen. Die baby leek in alles op haar moeder en vader, behalve dan dat ze een ziel had en zij niet. Onze biologische kennis kan makkelijk de geboorte verklaren van een baby met een hoornvlies dat iets boller was dan dat van haar ouders. Daarvoor is een kleine mutatie in één enkel gen genoeg. Maar de biologie kan niet verklaren hoe er een baby met een eeuwige ziel geboren kan worden uit ouders die niets hadden wat ook maar in de verste verte op een ziel leek. Is een enkele mutatie, of zelfs een samenspel van verscheidene mutaties, genoeg om een dier een essentie te geven die bestand is tegen alle mogelijke veranderingen, zelfs de dood? Het bestaan van de ziel is dus niet in overeenstemming te brengen met de evolutietheorie. Evolutie betekent verandering en is per definitie niet in staat om eeuwigdurende entiteiten te produceren. Vanuit evolutionair perspectief is het enige wat conference room amsterdam nog een beetje op een menselijke essentie lijkt ons DNA, en de DNA-molecule is een vehikel voor mutaties en niet de zetel van de eeuwigheid. Dit is een angstaanjagende gedachte voor grote groepen mensen, die liever de evolutietheorie verwerpen dan hun ziel op te geven.

Voorvaderlijke behoeften

Gerelateerde afbeelding

De Bijbel, met zijn geloof in de speciale status van de mens, was een van de nevenproducten van de agrarische revolutie, die een nieuwe fase in de betrekkingen tussen mens en dier inluidde. De opkomst van het boerenbedrijf zette nieuwe golven van massasterfte in gang, maar wat nog belangrijker is, is dat er een compleet nieuwe levensvorm op aarde ontstond: het gedomesticeerde dier. In eerste instantie was dat geen wereldschokkende ontwikkeling, aangezien de mens nog geen twintig soorten zoogdieren en vogels wist te domesticeren naast de talloze duizenden soorten die ‘wild’ bleven. Maar in de loop der eeuwen werden deze nieuwe co-working space almere diersoorten steeds belangrijker. Tegenwoordig zijn meer dan negentig procent van alle grote dieren gedomesticeerde exemplaren. Helaas betaalden gedomesticeerde soorten een hoge prijs voor hun ongeëvenaarde collectieve succes in de vorm van individueel leed op een ongekende schaal. Het dierenrijk heeft miljoenen jaren allerlei soorten pijn en ellende meegemaakt, maar de agrarische revolutie genereerde compleet nieuwe vormen van leed die mettertijd alleen maar erger werden. Op het eerste oog lijken gedomesticeerde dieren misschien veel beter af dan hun wilde neven en voorouders. Wilde zwijnen zijn de hele dag op zoek naar eten, water en schuilplaatsen, en worden continu bedreigd door leeuwen, parasieten en overstromingen. Gedomesticeerde varkens krijgen hun eten, water en onderdak daarentegen van co-working space amsterdam mensen, die ook hun ziekten behandelen en hen beschermen tegen roofdieren en natuurrampen. Het is natuurlijk wel zo dat de meeste varkens vroeg oflaat in het slachthuis belanden, maar maakt dat hun lot zwaarder dan dat van wilde zwijnen? Is het beter om opgevreten te worden door een leeuw dan geslacht te worden door een mens? Zijn krokodillentanden minder dodelijk dan stalen messen? Wat het lot van gedomesticeerde boerderijdieren vooral zo wreed maakt is niet de manier waarop ze sterven, maar de manier waarop ze leven. De leefomstandigheden van boerderijdieren zijn van de oudheid tot de huidige tijd bepaald door twee tegenstrijdige factoren: de wensen van de mens en de behoeften van het dier. Mensen fokken varkens voor het vlees, maar voor een gestage vleesvoorraad moeten ze zorgen dat de varkens blijven leven en zich voortplanten. In theorie zou dat de dieren moeten beschermen tegen extreme vormen van wreedheid. Als een boer niet goed voor zijn varkens zorgde, zouden ze al snel sterven, zonder nageslacht te produceren, en de boer zou verhongeren.

Het Igbo-volk

Gerelateerde afbeelding

In het verleden werden de meeste goden niet beschouwd als almachtig, maar eerder als wezens met supervermogens, zoals het vermogen om levende wezens te ontwerpen en te creëren, om hun eigen lichaam
te transformeren, om de wereld om hen heen en het weer naar hun hand te zetten, om gedachten te lezen en op afstand te communiceren, om zich met zeer hoge snelheid te verplaatsen en natuurlijk om niet dood te gaan en eindeloos door te leven. Mensen zijn nu druk bezig zich al die vermogens eigen kantoorruimte huren nijmegen te maken, plus nog wat extra’s hier en daar. Bepaalde vermogens die duizenden jaren lang als goddelijk werden beschouwd, zijn tegenwoordig zo doodgewoon dat we er nauwelijks nog bij stilstaan. De gemiddelde mens reist en communiceert nu makkelijker en over grotere afstanden dan de Griekse, hindoeïstische of Afrikaanse goden van weleer. Het Igbo-volk in Nigeria gelooft bijvoorbeeld dat de schepper Chukwu in eerste instantie van plan was om mensen onsterfelijk te maken. Hij stuurde een hond naar de mensen met de boodschap dat ze overledenen met as moesten bestuiven en dat het lichaam dan weer tot leven zou komen. Helaas werd de hond moe en treuzelde hij onderweg nogal. De ongeduldige Chukwu stuurde toen een schaap en vertelde het beest dat ze haast moest maken met deze belangrijke boodschap. Jammer genoeg was het schaap zo buiten adem toen ze aankwam dat ze de kantoorruimte huren rotterdam instructies verhaspelde en de mensen vertelde dat ze hun doden moesten begraven, waarmee de dood permanent werd. En dat is waarom wij mensen tot de dag van vandaag moeten sterven. Had Chukwu nu maar een Twitteraccount gehad in plaats van zijn boodschap te moeten doorgeven via slome honden of domme schapen! In de eerste boerengemeenschappen hadden veel religies verbazend weinig interesse voor metafysische vraagstukken en het leven na de dood. Ze richtten zich vooral op de bijzonder aardse vraag hoe de landbouwopbrengst vergroot kon worden. In het Oude Testament rept God letterlijk nooit van beloningen of straffen in het hiernamaals. Wat hij tegen het volk van Israël zegt, is: ‘Zo gij naarstiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede [ …] zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd [ … ] opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt. En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden.

Heilig verklaard

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het verleden werd het leven zelf niet heilig verklaard door religies en ideologieën. Die zagen altijd iets wat heiliger was dan het aardse bestaan en stelden zich daarom tamelijk tolerant op tegenover de dood. Sommige waren zelfs ronduit dol op Magere Hein. Volgens het christendom, de islam en het hindoeïsme lag de zin van ons bestaan besloten in ons leven na de dood en dus beschouwden ze de dood als een cruciaal, positief iets. Mensen stierven omdat God het zo wilde en hun stervensuur was een heilige, metafysische ervaring vol diepe betekenis. Als een mens op het punt stond zijn laatste adem uit te blazen was dat het moment om er priesters, rabbi’s en sjamanen bij te roepen, om de rekening van iemands leven op te maken en om zijn ware rol in het universum te aanvaarden. Probeer je het christendom, de islam of het hindoeïsme maar eens voor te stellen in een wereld zonder dood, die tegelijk een wereld zonder hemel, hel of reïncarnatie zou zijn. De moderne wetenschap en de moderne cultuur kijken heel kantoorruimte huren almere anders tegen leven en dood aan. Ze zien de dood niet als een metafysisch mysterie en zeker niet als iets waarin de zin van het leven besloten ligt. Voor moderne mensen is de dood eerder een technisch probleem dat we kunnen en moeten oplossen. Hoe sterven mensen precies? In middeleeuwse sprookjes werd de Dood afgeschilderd als een figuur in een zwarte mantel met een grote zeis in zijn hand. Een mens leidt zijn leven, altijd bezig met dit en dat, rennend van hot naar her, en ineens verschijnt Magere Hein, die hem met een benige vinger op de schouder tikt en zegt: ‘Kom!’ En de man smeekt: ‘Nee, alstublieft, wacht nog één jaar, een maand, een dag!’ Maar de man in de mantel sist: ‘Nee! Het is NU je tijd.’ En dan sterven we.
5. Magere Hein als personificatie van de Dood in de middeleeuwse kunst.
In werkelijkheid sterven mensen echter niet omdat een figuur in een zwarte mantel ze op de schouder tikt of omdat God het wil, of omdat onze sterfelijkheid een essentieel onderdeel is van een of ander groot kosmisch plan. Mensen sterven altijd door een technisch mankement. Het hart pompt geen bloed meer rond. De hoofdslagader is verstopt door vettige ophopingen. Kankercellen verspreiden zich in de lever. Ziektekiemen vermenigvuldigen kantoorruimte huren amsterdam zich in de longen. En wat veroorzaakt al die technische problemen? Andere technische problemen.

Fase 2: ontwikkelingsfase

Gerelateerde afbeelding

Pas als de eerste fase van het besluitvormingsproces is afgesloten met een duidelijke en zo volledig mogelijke probleemstelling, kan de vraag aan de orde komen wat er zoal gedaan oplossingsmogelijkheden kan worden om het probleem tot oplossing te brengen. Er moeten dan oplossingsmogelijkheden of alternatieven ontwikkeld worden. In deze fase worden bijvoorbeeld door brainstorming zoveel mogelijk verschillende voorstellen voor een oplossing gevraagd aan de betrokken medewerkers van de organisatie. In een aantal gevallen zal dit niet zo moeilijk zijn. In sommige gevallen is het probleem inderdaad niet nieuw en is al eerder met succes een oplossing gevonden en toegepast. In veel gevallen worden beslissers echter met nieuwe problemen geconfronteerd en moeten nieuwe oplossingen worden ontwikkeld. Dan wordt in het bijzonder een beroep gedaan op het creatieve vermogen van de organisatie.
creativiteit Er kunnen nogal wat invloeden zijn die de creativiteit belemmeren, denk bijvoorbeeld aan al heel lang gevolgde werkwijzen of aan een autoritaire chef die het toch altijd beter meent te weten. Wil creativiteit tot ontwikkeling komen, dan is een eerste vereiste dat er in elk geval een ‘open sfeer’ heerst, waarin tot een vrije uitwisseling van gedachten kan worden gekomen (zie ook paragraaf S.S ). Ook is het oppassen dat men zich niet vastlegt op het uitwerken van de aspecten van
maar een mogelijke co-working space almere oplossing, waarvoor bijvoorbeeld de chef vooraf al heeft gekozen of waarvoor iemand misschien een zekere (soms onbewuste) voorkeur beeft. Het verdient aanbeveling om de in deze fase opkomende ideeën schriftelijk vast te leggen, daarbij extra informatie te vergaren en deze bijvoorbeeld in werkgroepen verder te gaan uitwerken.
oncw1kkelingsfase In fase 2, de ontwikkelingsfase, wordt dus gericht gezocht naar oplossingen voor het (helder en duidelijk omschreven) probleem. Ook in deze fase kunnen twee activiteiten worden onderscheiden. Als eerste activiteit zal men meestal moeten zoeken naar mogelijke oplossingen. Zoeken heeft nadrukkelijk betrekking op het vinden van bestaande oplossingen. Men zoekt daarbij naar alternatieven die in het verleden gebruikt zijn voor de oplossing van een, misschien verwant, probleem. Wanneer geen kant-en-klare oplossing gevonden kan worden, kan men als tweede activiteit besluiten dan zelf maar een oplossing te gaan ontwerpen. Hierbij kan gekozen worden voor het zelf ontwikkelen van een volledig nieuwe oplossing. Daarnaast kan een reeds gebruikte oplossing aangepast worden om deze beter geschikt te maken voor het probleem, zoals dit zich op een gegeven moment voordoet in de organisatie. Voor het zoeken naar, of het zelf ontwikkelen van oplossingen dient wel de nodige tijd beschikbaar te zijn of gesteld te worden. Voorkomen moet worden dat een te snel doorlopen van deze fase leidt tot een slecht uitgewerkte oplossing. In de praktijk is gebleken dat men bij het zelf ontwikkelen van co-working space amsterdam oplossingen nogal ‘zuinig’ te werk gaat. Meestal wordt slechts één alternatief ontwikkeld. Het is echter raadzaam in deze fase diverse alternatieve oplossingen te ontwikkelen of te zoeken. Daarmee is het mogelijk in de volgende fase van het proces de verschillende pro’s en contra’s van de alternatieven tegen elkaar af te wegen, en de best mogelijke keuze te maken.

Netwerken binnen één concern

Gerelateerde afbeelding

Bij een netwerk van verschillende business units binnen één concern dienen evenzeer alle onderdelen werkelijk op elkaar afgestemd te zijn en wordt gebruikgemaakt van de capaciteiten van elke eenheid om de gezamenlijke prestaties te verbeteren. Programma’s of personen die daaraan een bijdrage kunnen leveren worden dan bijeengebracht. Onder een business unit verstaan we voorlopig elke co-working space almere bedrijfseenheid die op een eigen markt opereert. Daarnaast beschikt elke eenheid over richtlijnen in de vorm van bedrijfsprocedures, centrale prioriteiten en investeringsbeslissingen die zijn vastgelegd door de centrale directie. In een netwerkstructuur binnen één concern zal de duidelijkheid van de bedrijfseenheden moeten toenemen en zullen gegevens over de prestaties moeten worden uitgewisseld. Het verkeer en de communicatie tussen de verschillende bedrijfseenheden zullen eveneens toenemen. Bovendien zal van het management een groter aantal vaardigheden worden verlangd, want men dient eveneens te beschikken over de proces- en communicatiecapaciteiten die nodig zijn om een organisatie te leiden waarvan de eenheden op elkaar zijn afgestemd. In het netwerkmodel is de centrale leiding belast met de kwesties die altijd het beste door de hoofddirectie kunnen worden afgehandeld. Het gaat daarbij om zaken als de belastingen, de financiële administratie, het collectief inkopen (indien nodig), de relatie met de aandeelhouders, de PR van de onderneming en belangrijke groepsinitiatieven (zoals het overnemen of het afstoten van bedrijven). De centrale directie houdt zich bezig met kwesties die beter door één centrale instantie kunnen worden geregeld dan door een combinatie van organen binnen de organisatie. De centrale directie functioneert daarnaast co-working space amsterdam vooral ook als een soort ‘schakelaar’, een tussenpersoon die de verantwoordelijkheid voor bepaalde kwesties delegeert aan de afzonderlijke managers of aan een combinatie van lokale managers omdat zij dichter bij de klanten, de concurrenten en de productieprocessen staan dan de staf op het hoofdkantoor.
De lokale managers krijgen dus veel meer verantwoordelijkheden, namelijk voor de ‘centers of excellence’ van de groep. Ze nemen deel aan projectgroepen waarin alle geledingen van de onderneming zijn vertegenwoordigd, hebben de bevoegdheid om beslissingen te nemen die een directe invloed hebben op de lokale resultaten en zijn tevens verantwoordelijk voor het verschaffen van informatie die belangrijk is voor datgene waar men mee bezig is.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

Ik lees verder in het artikel van professor Roy Markowitz. Hij schrijft over wat hij noemt de vierde dimensie. Tijd is volgens hem de vierde dimensie en is bepalend in ons leven. In feite is de vierde dimensie een wereld achter de fysieke driedimensionale wereld waarin we dagelijks verblijven. Het is de dimensie van energie en bewustzijn die een prachtige belofte met zich meedraagt. De vierde tijdelijk kantoor huren nijmegen dimensie is een extra bewustzijnslaag buiten onze fysieke wereld. Het is het huis van onze ziel. Alles wat we waarnemen, draagt een tijdsdimensie in zich. Een arm die een mens langzaam uitstrekt, heeft op elk opvolgend moment in de tijd een andere plaats. Als je loopt, verander je het fysieke lichaam van positie in de tijd. Dat gebeurt in de vierde dimensie. Professor Markowitz maakt de vergelijking tussen ons lichaam dat zich fysiek in het hier en nu op aarde bevindt en onze geest, waarmee we pijlsnel door de tijd en door de ruimte heen reizen. De geest is van tijd, zoals ons fysieke lichaam van ruimte is. Deze redenatie kan ik nog volgen: mijn lichaam is in het hier en zit fysiek in de trein, terwijl mijn geest gemakkelijk tien jaar terug in de tijd in New York kan verblijven. Even later schrijft de professor over de collectieve kennis die in tijdelijk kantoor huren rotterdam de vierde dimensie ligt opgeslagen. Vanuit deze collectieve kennis ontstaat de voedingsbodem voor zinvol toeval. In de volgende alinea gaat het over de kosmos, die in zijn ogen ‘ordening’ betekent. Het tegenovergestelde van
deze ordening is chaos. Hoewel de wereld een grote chaos lijkt, is zij in werkelijkheid een geordend systeem met vaste cyclussen. De zomer wordt winter en de winter weer zomer. De dag wisselt de nacht af en andersom. De aarde draait in driehonderdvijfenzestig dagen om de zon, terwijl de maan in gemiddeld achtentwintig dagen om de aarde draait. Volgens de professor bestaat alles op aarde uit energie en trillingen en zijn alle trillingen gesynchroniseerd met elkaar. De zon draait niet het ene jaar binnen driehonderdvijfenzestig dagen om de aarde, om hetzelfde rondje vervolgens in tweehonderd dagen te doen.

De waarheid

Gerelateerde afbeelding

“Het is toch de waarheid. Jaren geleden had ik mijn zaakjes goed op orde. Toen mijn vrouw zeven jaar geleden plotseling bij een auto-ongeluk om het leven kwam, ben ik vastgelopen. Het werk kon ik niet meer aan, het huishouden verslofte en ik betaalde mijn rekeningen niet meer. Het verdriet sloopte mijn levenslust, langzaam maar gestaag. Kinderen hadden we niet en vrienden gingen door met hun eigen levens. Zodoende liep ik tegen de muren op tijdelijk kantoor huren almere en kon ik mijn verdriet niet kwijt. Sofie was mijn vrouw, mijn maatje en mijn alles. We zijn meer dan dertig jaar samen geweest. Langzaam gleed ik af, raakte uiteindelijk mijn baan kwijt en kon niet meer in het huis blijven wonen, waar ik zoveel lief en leed
met haar had gedeeld. Voor ik er erg in had, stond ik op straat en moest daar zien te overleven. Ik slaap bij het Leger des Hei Is en op mooie, zomerse dagen onder de spoorbrug. Ik heb vrede met mijn situatie meneer. Nergens heb ik zoveel vrijheid als hier op straat.”
Ik schrik van zijn verhaal. Dit had mij ook kunnen overkomen, maar het dunne laagje ijs heeft het gehouden. Het was mijn moeder geweest die me uit de put van ellende heeft getrokken. In ieder geval denk ik dat ik haar heb gezien. Josef is wel door tijdelijk kantoor huren amsterdam het ijs gezakt en is in de spiraal naar beneden terechtgekomen, waar ik ook zo bang voor ben. De grenslijn tussen succes en ongeluk is fragiel, daar weet ik alles van. Het was niet meer dan één vingeraanslag op de enter-toets geweest die me in de ell ende heeft gestort. “Kan de sociale dienst niet voor een huis zorgen? Dat hebben ze ook voor mij gedaan.” “Ik kan niet meer in een huis wonen, meneer. Ik wil dat mijn leven in niets meer lijkt op wat ik ooit met Sofie had. En dat is me gelukt. Op straat heb ik leren loslaten, mijn baan, mijn status, ons huis, mijn geld en bezit, onze vrienden en zelfs de vrouw waar ik zielsveel van heb gehouden, heb ik moeten loslaten. Maar ik heb er iets voor teruggekregen, dat zijn vrijheid en een heldere kijk op mezelf en op het leven. Je leert het leven pas echt kennen als je twee kanten van de medail Ie hebt gezien. Naast liefde, geluk, gezondheid, optimisme en groei is er ook verdriet, destructie, haat en verval in deze wereld, dat maakt het leven waardevol. Door de beide kanten van het leven te ervaren, krijg je inzicht in hoe het leven werkt. Je kunt pas weten wat liefde is als je ook haat kent en je kunt pas weten wat geluk is, als ongeluk je pad heeft gekruist.”

De immense druk

Gerelateerde afbeelding

De immense druk kan ik niet langer meer aan en ik ben blij dat ik de achtbaan vol stress en spanning verlaat, die onherroepelijk eindigt in een
ziekte, een hartaanval of misschien zelfs de dood. Stress is een reuzendoder, zo heb ik pas gelezen en ik weet nu hoeveel waarheid er in deze uitspraak zit. Ik voel dat het uiteindelijk weer goed komt tussen mij en Kathleen en dat stemt me gelukkig. Ze is naast een mooie ook een bijzondere vrouw. Natuurlijk gaan we eerst flexplek huren almere samen door een diep dal, maar uiteindelijk zijn we zielenmaatjes die al eeuwen lang met elkaar zijn verbonden. Dat weet ik gewoon. Ik geloof oprecht in reïncarnatie en dat we op deze wereld komen met een doel en een reden, maar ik heb me daar nooit in het openbaar over uitgelaten. Dat past niet in de bankwereld van cijfers, aandelen, geld en macht.
Ik neem een kop koffie en ga op de bank zitten om wat te mijmeren. De eerste ontmoeting met Kathleen was intens geweest. Na ons eerste drankje hadden we beiden het gevoel dat we elkaar al een leven lang kenden en dat we samen verder moesten trekken. Iets in haar was vertrouwd, zonder dat ik daar direct de vinger op kon leggen. Kathleen is niet alleen een bijzondere, maar ook een opvallende vrouw die uitsteekt boven de massa. Ze is zo slank dat mensen denken dat ze anorexia heeft, maar dat is niet het geval. Met haar flexplek huren amsterdam uitstekende jukbeenderen, blonde, lange haren en lange, slanke lijf is ze een vrouw waar iedere man voor omdraait. Niet voor niets heeft ze een succesvolle carrière als fotomodel gehad. Niet alleen uiterlijke schoonheid is kenmerkend voor Kathleen. Ze heeft namelijk twee grote angsten: ze kan niet in een donkere ruimte verblijven en ze heeft een claustrofobische angst voor alles wat benauwd, klein en donker is. Daarom slapen we nog iedere nacht met een brandend kinderlampje in de hoek van de slaapkamer, wat mijn inslapen niet ten goede komt. Ooit heeft Kathleen de herkomst van haar angsten laten onderzoeken door een regressietherapeute.

Integrale kwaliteitszorg

Gerelateerde afbeelding

Een van de bekendste Japanners op het gebied van kwaliteitszorg is Masaaki Imai. Hij publiceerde in 1986 zijn bestseller Kaizen, wat staat voor voortdurend verbeteren van de gehele organisatie. Imai stelt dat de beste kansen voor verbetering op de werkvloer te vinden zijn. Het management zou meer oor moeten hebben voor de problemen die hier worden aangedragen. De mensen op de werkvloer zijn niet de probleemveroorzakers maar flexplek huren almere de bron voor de oplossingen. Een van de hoekstenen van Ka izen is kwaliteitscontrole en kwaliteitsmanagement. Deze hoekstenen zijn overgenomen van Deming.
Verder gaat Imai er in Ka izen van uit dat integrale kwaliteitszorg een concept is dat over een periode van jaren betrekkelijk moeizaam en door middel van kleine stappen kan worden gerealiseerd. Iedereen in de organisatie moet zich hiermee bezighouden. De drie basisprincipes in Kaizen zijn: de vier schijven van de Deming-cirkel: plan, doe, check en analyseer; 2 meten is weten (alle processen moeten worden gemeten); 3 kwaliteitsbeheersing door flexplek huren amsterdam middel van bijvoorbeeld kwaliteitskringen.
Kwaliteitskringen Bij de integrale kwaliteitszorg staan de activiteiten van de kwaliteitskring ofwel de kwaliteitscirkel centraal. Kwaliteitskringen zijn kleine groepen werknemers die op basis van vrijwilligheid regelmatig bij elkaar komen om problemen te bespreken die betrekking hebben op hun eigen werk. De kwaliteitskring identificeert de problemen, maakt zelf een keuze welk probleem besproken wordt, analyseert het probleem en lost het eventueel op.